کتب تخصصی ادیان

لیست کتب تخصصی ادیان موجود در کتابخانه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نام کتاب

مؤلف

رده کنگره

آرامش و دوستی در ادیان ابراهیمی

غلامرضا اعوانی

4 آ 6 الف/ 3/80/BL

آشنایی با ادیان بزرگ

حسین توفیقی

5 آ، 9ت/ 2/80/BL

آشنایی با ادیان چین و ژاپن

مهرداد ایزدپناه

5 آ 9 الف/1802/BL

آشنایی با ادیان قدیم اروپا

مهرداد ایزدپناه

5 آ 9 الف/ 722/ BL

یهودیت، مسیحیت و اسلام فرانسیس پیترز

9 ی 93 پ/ 2/80/BL

آشنایی با ادیان قدیم ایران و بین‌النهرین

مهرداد ایزدپناه

5 آ 9 الف/2270/BL

آشنایی با ادیان قدیم مصر

مهرداد ایزدپناه

5 آ 85 الف/2/2441/BL

آشنایی با ادیان هند

مهرداد ایزدپناه

5 آ 9 الف/2/2001/BL

آشنایی با تاریخ ادیان

غلامعلی آریا

5 آ 4 آ /2/80/ BL

آشنایی با تاریخ ادیان ابراهیمی

غلامرضا جلالی

5 آ8 ج/ 2/80/BL

آشنایی با دین مسیح

مهرداد ایزدپناه

5 آ 9 الف/2/145/BR

آشنایی با دین یهود

مهرداد ایزدپناه

5 آ 9 الف/2/155/BM

آنسوی سراب

هوشنگ معین‌زاده

8 آ 6 م/ 2/80/BL

آینده و ادیان

پل تیلیش

9 آ 87 ت/ 2/80/BL

آیین مغان: آموزه‌ها و مراسم و باورهای بنیادی

هاشم رضی

9 آ 6 ر/ 2/80/BL

اخلاق در شش دین جهان

انتشارات اطلاعات

3 الف/ 1188/ BJ

ادیان آسیایی

مهرداد بهار

4 الف 9 ب/2/80/BL

ادیان ابتدایی و خاموش

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی

5 آ/ 2/80/BL

ادیان الهند الکبری

احمد شلبی

4 الف، 8 ش/2/2001/BL

ادیان زنده جهان

رابرتانست هیوم

4 الف، 9 هـ/41/BL

ادیان زنده شرق

جان راسل هینلز

2 ر/9/2/80/BL

ادیان شرق و فکر غرب

سروپالی راداکریشنان

4 الف 2/1032/BL

ادیان شرقی در کافر کیشی رومی

فرانس والری ماری کومون

4 الف 9 ک/ 805/BL

ادیان و مذاهب

دفتر نشر معارف

4 الف، 2 ش/ 2/80/ BL

اسطوره ‌شناسی: دایره‌المعارف مصور اساطیر و ادیان مشهور جهان

نشر علم

5 الف، 2 ک/ 311/BL

اسلام آیین برگزیده

علی مسجد‌جامعی

5 الف 5 م/ 227/BP

اصحاب معرفت

علی اوجبی

6 الف، 8 الف/ 203/CT

اعتقادات فرق‌المسلمین والمشرکین

محمد بن عمر فخر رازی

6 الف، 3 ف/236/BP

الایمان و الاسلام و الاحسان فی مقارنهًْ الادیان

فرتجوف شیئون

9 الف 9 ش/ 227/BP

پیامبر آریایی: ریشه‌های ایرانی در کیش‌های جهانی

امید عطائی

9 ب 46/1555/BL

پیامبر اعظم(ص) و رعایت حقوق اقلیت‌ها و ارتداد

علی‌اصغر رضوانی

1385/6/7، الف/9/24/BP

تاریخ ادیان جهان

عبدالعظیم رضایی

2 ت 6و/2/80/BL

تاریخ جامع ادیان

جان بایرناس

2ت، 2ن، 2/80/BL

تاریخ و شناخت ادیان

علی شریعتی

ش، 14 و 15، 4 ش/ 7/233/BP

تجربه دینی بشر

نینیان اسمارت

3 ت 5 الف/ 2/80/BL

التسامح فی‌الفکر الاسلامی

جعفر عبدالسلام

5 ت، 2 ع/ 227 BP

التوراهًْ و القرآن و الانجیل

محمد صویانی

9 ت 9 ص/4/89/BP

جهان مذهبی: ادیان در جوامع امروز

دفتر نشر فرهنگ اسلامی

9 ج/ 2/80/BL

حقائق و شبهات حول السماحه الاسلامیه و حقوق الانسان

محمد عماره

7 ح 8 ع/1/230/P

حقیقت دینی در عصر ما

ویلیام مونتگمری وات

7 ح 2 و/127/BR

دائرهالمعارف ادیان زنده جهان

مری پت فیشر

2 د 9 ف/31/BL

دانشنامه فشرده ادیان زنده

رابرت چارلز زینر

2 د، 9 ز/ 2/80/BL

دایره‌المعارف مذاهب اسلامی و ادیان ایرانی

یوسف قضایی

2 د 6 ف/ 236/ BP

در قلمرو وجدان

عبدالحسین زرین‌کوب

4 د 4 ز/ 2/80/BL

درآمدی بر تاریخ ادیان در قرآن

عبدالرحیم گواهی

9 گ 4 الف/104/BP

الدلیل الکامل للادیان العالمیه: معجم الادیان

جان راسل هینلز

6 م 9 هـ/ 31/BL

دین در قرن بیست و یکم

مری پت فیشر

4 م 94 ف/ 2/80/BL

دین و دنیای معاصر: اولین گفتگوی مرکز گفتگوی ادیان با شورای جهانی کلیساها 1375

مرکز گفتگوی ادیان

7گ/ 2/80/BL

دین و نگرش نوین

والتر ترنس استیس

9د 5 الف/ 51/ BL

دین‌شناسی تطبیقی

کدارنات تیواری

9 د 9 ت/ 2/80/BL

راهنمای ادیان زنده

جان راسل هینلز

2/9 هـ/2/80/BL

رساله در تاریخ ادیان

میرجا الیاده

5/7 الف/2/80/BL

رویه گروه‌های مختلف به پلورالیزم دینی: به سوی الاهیات ناظر بر همه ادیان

گلین ریچاردز

9 ب 9 ر/ 127/ BR

زمینه‌های بحث فلسفی در ادیان جهان

فیلیپ کوئین

8 ز 93 ک /51/ BL

ساحت‌های معنوی ادیان جهان

هانس کونگ

2 س 9 ک/98/BL

سرگذشت دین‌های بزرگ

جوزف گنر

4 س 9 گ/ 2/80/BL

سیری در ادیان جهان

انتشارات ققنوس

9 س/3/80/BL

شناخت ادیان

سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور

9 ش/2/80/BL

شناخت ادیان، برگرفته از آثار امام خمینی(قدس‌سره)

مهوش شاه‌محمدی

2 ش، 36 الف/ 5/1574/DSR

شناخت دانش ادیان

انتشارات نقش جهان

9 ش/ 48/ BL

شور جاوادنگی

چاید ستر دیوید

9 ش2 چ/ 721/B

صدر مسیحیت و پایدیای یونانی

ورنر ویلهم یگر

8 ی، 9 ی/ 128/ BR

العقائد و الادیان

عبدالقادر صالح

7 ع، 2 ص/ 41/BL

فاصله ادیان، فاجعه فلسطین

میشل لولون

9 ل، 2 ف/ 1438/ BJ

فرهنگ اصطلاحات ادیان جهان انگلیسی ـ فارسی

گلناز حامدی

4 ف 2 ح/ 31/BL

فرهنگ توصیفی ادیان

عبدالرحیم گواهی

4 ف 9 گ/ 82/BL

الفصل فی الملل و الاهواء و النحل

علی بن محمد بن حزم

6 ف 2 الف/ 236/ BP

قاموس الادیان الکبری الثلاثه: الیهودیه، المسیحیه، الاسلام (انگلیسی ـ‌فارسی)

نورالدین خلیل

2 ف 8خ/31/BL

القرآن و التواره: این یتفقان؟ و این یفترقان؟

حسن باش

4 ق 2 ب/ 5/89/BP

کتاب‌شناسی گزینش و توصیفی مطالعات ادیان

حسین حیدری

2 گ، 9 ح/7833/z

گفتگوی ادیان: مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت پروفسور عبدالجواد فلاطوری

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

9 ک، 8ف/ 1407/BBR

مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب

علی میرموسوی

2 م 92 م/ 1/230/BP

مجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه‌های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

8 هـ/ 20/B

محبوب القلوب

محمدبن علی اشکوری

5 الف 4 ع/ 203/ ‍CT

محمد(ص) در اروپا

مینو صمیمی

3 م، 85 ص /9/22/BP

مسلمون فی مواجهه الاسلام: مسیحیون فی مواجهه المسیحیه

احمد بسام ساعی

5 م 2 س/ 3/ 227/BP

مسیحیت در جهان امروز

اندرو فینلی والس

5 م 2 و/ 2/121/BR

مسیحیت و ادیان جهان

آرنولد جوزف توین بی

5 م 9 ت/ 127/BR

مقارنه الادیان

احمد شبلی

7م، 8 ش/ 2/80/BL

مقارنه‌الادیان

محمدرضا محمدبشیرقهوجی

7م، 9 ق/ 2/80/BL

الملل و النحل

عبدالکریم شهرستانی

7 م 9 ش/ 236/BP

منجی از دیدگاه ادیان

علی‌اصغر رضوانی

8 م، 5 ر/4/224/BP

منجی به روایت اسلام و مسیحیت

باسم هاشمی

3041 م 17 هـ/ 4/224/BP

موسوعه ادیان العالم

توماس جغرسون

8 م 7 ج/80/BL

موسوعه الادیان فی‌العالم

بیروت

8م/2/80/BL

موسوعه میثولوجیا و اساطیر الشعوب القدیحیه و معجم اهم المعبودات القدیمه

حسن نعمه

8م 7ن/2/80/ BL

الموقف من الدیانات الاخری

محمد عماره

8 م 8 ع/ 231 BP

مهدویت در اسلام و زردشت

علیرضا ابراهیم

9 م 2 الف/ 224/BP

نقدالادیان عند ابن حزم الاندلسی

عدنان مقرانی

7 ن 7 م/ 71/ BL

نقش اسلام در آینده بشریت

عبدالله عزام

5042 الف، 44/229/BP

وحی، زبان مقدس هزاره‌ها

حسین توفیقی

3 و، 9 ت/ 3/80/BL

الهدی الی دین المصطفی

محمدجواد بلاغی

42 هـ 8 ب/ 4/228/BP

همزیستی مسالمت‌آمیز در اسلام و حقوق بین‌الملل

محمدمهدی کریمی‌نیا

8 هـ 4 ک/ 231/BP