واحد ویراستاری علمی و ساختاری

فعالیت این بخش اولاً ارزیابی علمی ساختاری مقالات و ثانیاً ویراستاری علمی – محتوایی دانشنامه ها (در شکلی تعاملی با گروه) ، بعلاوه ویراستاری فنی ساختاری از حیث ضوابط فن دانشنامه نویسی است و خصوصاً تأکید بر بخش دوم (یهسازی فنی) دارد. این بخش به نظارت ، مدیریت و توان افزایی گروه های علمی در زمینه ویراستاری علمی – ساختاری نیز پرداخته و ظرفیت های موجود را به اشتراک می گذارد و ناظر بر تولید مقالات در سطح مقبول و مناسب با عرف دانشنامه نگاری است.