واحد وارسی منابع و مصدریابی

مراد ازوارسی منابع و مصدریابی، وارسی متن است از حیث صحت ارجاعات آیات و روایات و نقل قول ها، یکدست سازی منابع و مأخذ ، همچنین احیاناً تذکر به مرجع ذی ربط جهت برگردان منبع غیر دست اول به منبع دست اول و ارتقا  و افزایش منابع استنادات مقاله (در شکل تعاملی با گروه) و نظارت بر اعمال اصلاحات پیشنهادی و ارزیابی‌ها در بخش منابع و ارجاعات؛ این بخش در امور دیگری چون کتابشناسی و درجه بندی منابع نیز فعالیت دارد.