واحد مدخل گزینی

معرفی دبیرخانه مدخل گزینی:

اولین گام در تدوین دانشنامه، انتخاب اصول و ضوابط مدخل‌گزینی است که نقش تعیین‌کننده­ای در ساختار مقالات؛ اعم از شناسه، مفهوم‌شناسی، پیشینه و بدنه مقاله دارد، براین اساس می توان گفت که هدف از تشکیل این دبیرخانه فعال‌سازی معاونین و گروه‌های دانشنامه‌ها در امر گزینش مدخل به صورت استاندارد و پشتیبانی علمی و فنی آنهاست.این دبیرخانه در معاونت فنی ـ پژوهشی تشکیل و در ارتباط مستمر با معاونت‌ها و مدیران گروه‌های علمی دانشنامه‌ها این امر را به سامان می‌رساند.

آغاز کار این دبیرخانه از مدخل‌هایی است که در گروه‌های علمی به تصویب رسیده و در اختیار این واحد قرار می‌گیرد.

این دبیرخانه پس از بررسی‌های فنی در ضبط مدخل، با جلسه مشترکی با کارشناسان مدخل‌گزینی و مدیر گروه مربوطه، ضبط مدخل را نهایی می‌کند.

 

وظایف و اختیارات

  1. پیگیری تهیه فرم معرفی مدخل به صورت صحیح از سوی گروه‌های علمی؛
  2. کنترل و تصحیح ضبط عناوین مدخل‌ها؛
  3. تعیین مدخل‌های اصلی، فرعی، محذوف، مشروط و ثبت و ضبط آنها با همکاری گروه‌های علمی؛
  4. تعیین مدخل‌های ارجاعی؛
  5. تعیین مدخل‌هایی که در اولویت نگارش می‌باشند. (با همکاری مدیران گروه‌های علمی)؛
  6. تعیین هم‌پوشانی‌های مدخل‌های گروه‌ها و تشکیل جلسات مشترک با مدیران گروه‌‌ها؛
  7. پیگیری تصویب مدخل‌ها در شورای عالی؛
  8. نگارش و تصویب آئین‌نامه گردش‌کار مدخل‌ها.