واحد تهیه منابع علمی و اطلاع رسانی

1. منابع علمی:

به همان معنای رایج شناسایی، خرید و تأمین نیازمندیهای دانشنامه ها به منابع و مصادر، از کتب تا نسخه های الکترونیکی و وبگاه‌های تخصصی مرتبط ؛ ارتباط و تعامل با کتابخانه های بزرگ و تخصصی (داخلی و خارجی)؛ دستیابی به محصولات مستقیم و غیر مستقیم دائره المعارف های داخلی در زمینه فرهنگنامه ها، پرونده های علمی، درجه بندی منابع و … احیاناً تهیه فیلم و عکس از نسخه های کمیاب یا گران قیمت و … است .

2. اطلاع رسانی:

مراد بخشی است فعال در زمینه های :‌مدیریت پایگاه رایانه مجهز به اینترنت (پرسرعت ) برای ارائه خدمات به محققین ؛ همچنین اداره وبگاه رسمی هر یک از دانشنامه یا وبگاه متمرکز پژوهشکده ؛ و دیگر امور مربوط در زمینه اطلاع رسانی و تبلیغ (از حیث محتوایی و اپراتوری)