مختاری، علی

نام نام خانوادگی : مختاری، علی
متولد : متولد ۱۳۳۸ در تيران اصفهان
تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: تفسير و علوم قرآنی و فلسفه؛ استادان: تبريزی، وحيد خراسانی، فاضل لنکرانی، حسن‌زاده آملی، جوادی آملی
آثار : همکاری در تصحيح منية المريد، غاية المراد، غناء – موسيقی
نویسنده مقاله : »نام‌ها و لقب‌های امام علی(ع)« و »اوصاف منصوص امام علی(ع)« در جلد دهم و يازدهم دانشنامه.

ميرباقری، سيد محسن

نام نام خانوادگی : ميرباقری، سيد محسن
متولد : متولد ۱۳۲۸ در قم
تحصیلات : دکترای علوم قرآن و حديث؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: تفسير و معارف اسلامی؛ استاد: عبدالکريم حق‌شناس
آثار : انما )تفسيری بر آيه ولايت(، سيمای انسان مختار در قرآن کريم، معارف قرآن کريم، ظاهر قرآن، باطن قرآن
نویسنده مقاله : »فطرت و معرفت فطری« در جلد اول دانشنامه.

يوسفی، احمدعلی

نام نام خانوادگی : يوسفی، احمدعلی
متولد : متولد ۱۳۳۹ در لاهيجان
تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد اقتصاد نظری؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و اقتصاد و تاريخ صدر اسلام؛ استادان: تبريزی، فاضل لنکرانی، وحيد خراسانی، يداللَّه دادگر، حسن سبحانی
آثار : ربا و تورم )بررسی تطبيقی جبران ارزش پول و ربا(، ماهيت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، نظام مالی دولت اسلامی، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامی، نظام‌های پولی، ربا در مذاهب مختلف
نویسنده مقاله : »مبانی فلسفی نظام اقتصادی« در جلد هفتم دانشنامه.

مدرسی، سيد محمدعلی

نام نام خانوادگی : مدرسی، سيد محمدعلی
متولد : متولد ۱۳۳۶ در يزد
تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و اصول و اقتصاد و عرفان؛ استادان: وحيد خراسانی، تبريزی، مطهری، جوادی آملی
آثار : کنترل جمعيت، آزادی بيان و حريم‌های آن، سماع – عرفان و مولوی
نویسنده مقاله : »عبادت و عبوديت« در جلد چهارم دانشنامه.

ميرخليلی، سيدمحمود

نام نام خانوادگی : ميرخليلی، سيدمحمود
متولد : متولد ۱۳۵۰ در يزد
تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد حقوق؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: حقوق جزا؛ استادان: موسوی اردبيلی، مکارم شيرازی، وحيد خراسانی، ابوالقاسم گرجی، محمد آشوری
آثار : اسلام و پيشگيری از بزهکاری
نویسنده مقاله : »حقوق مجرمان« در جلد پنجم دانشنامه.

يوسفيان، حسن

نام نام خانوادگی : يوسفيان، حسن
متولد : متولد ۱۳۴۷ در تهران
تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد دين‌شناسی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: دين‌شناسی
آثار : پژوهشی در عصمت معصومان، صحيفه عصمت، خردورزی و دين باوری
نویسنده مقاله : »علم غيب امام علی(ع)« و »بعثت و نبوت« و »امام علی(ع) و مخالفان« در جلد سوم و ششم دانشنامه.

مرادی، محمد

نام نام خانوادگی : مرادی، محمد
متولد : متولد ۱۳۳۷ در ساوه
تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد الهيات و معارف اسلامی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: قرآن و تاريخ و علوم آن؛ استادان: تبريزی،منتظری،جوادی‌آملی،مصباح‌يزدی،گرامی
آثار : قرآن – انسان – وفاق، همکاری درتأليف تفسيرراهنما وفرهنگ قرآن،و مقالات متعدد علمی در مطبوعات و مجموعه‌ها.
نویسنده مقاله : »روش تفسير قرآن« در جلد اول دانشنامه

ميرمعزی، سيد حسين

نام نام خانوادگی : ميرمعزی، سيد حسين
متولد : متولد ۱۳۴۰ در تهران
تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد علوم اقتصادی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: اقتصاد و فقه و اصول؛ استادان: وحيد خراسانی، تبريزی
آثار : نظام اقتصادی اسلام )مبانی فلسفی(، نظام اقتصادی اسلام )اهداف و انگيزه‌ها(، نظام اقتصادی اسلام )مبانی مکتبی(، نظام اقتصادی اسلام )ساختار کلان( و …
نویسنده مقاله : »اصلاحات اقتصادی« در جلد هفتم دانشنامه

مرتضی عاملی، سيد جعفر

نام نام خانوادگی : مرتضی عاملی، سيد جعفر
متولد : متولد ۱۳۶۴ قمری در لبنان
تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: تاريخ اسلام؛ استادان: مرتضی حائری، هاشم آملی، شبيری زنجانی
آثار : الصحيح من سيرة النبی الاعظم، الصحيح من سيرة الامام الحسن(ع)، حديث افک، الحياة السياسية للامام الرضا(ع)، مأساة الزهراء
نویسنده مقاله : »مارقين« در جلد نهم دانشنامه.

ميرموسوی، سيدعلی

نام نام خانوادگی : ميرموسوی، سيدعلی
متولد : متولد ۱۳۴۶ در اصفهان
تحصیلات : خارج فقه و اصول و دکترای علوم سياسی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و فلسفه سياسی و حقوق بشر؛ استادان: منتظری و تبريزی
آثار : مبانی حقوق بشر در اسلام و غرب، چالش‌های حقوق بشر در ايران، آسيب‌شناسی تفکر سياسی، مبانی دينی و فرهنگ سياسی مشارکتی، تجدد و نوگرايی از منظر استاد مطهری
نویسنده مقاله : نويسنده مقاله »عوام و خواص« در جلد ششم دانشنامه.