مرادی، محمد

نام نام خانوادگی : مرادی، محمد
متولد : متولد ۱۳۳۷ در ساوه
تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد الهيات و معارف اسلامی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: قرآن و تاريخ و علوم آن؛ استادان: تبريزی،منتظری،جوادی‌آملی،مصباح‌يزدی،گرامی
آثار : قرآن – انسان – وفاق، همکاری درتأليف تفسيرراهنما وفرهنگ قرآن،و مقالات متعدد علمی در مطبوعات و مجموعه‌ها.
نویسنده مقاله : »روش تفسير قرآن« در جلد اول دانشنامه

ميرمعزی، سيد حسين

نام نام خانوادگی : ميرمعزی، سيد حسين
متولد : متولد ۱۳۴۰ در تهران
تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد علوم اقتصادی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: اقتصاد و فقه و اصول؛ استادان: وحيد خراسانی، تبريزی
آثار : نظام اقتصادی اسلام )مبانی فلسفی(، نظام اقتصادی اسلام )اهداف و انگيزه‌ها(، نظام اقتصادی اسلام )مبانی مکتبی(، نظام اقتصادی اسلام )ساختار کلان( و …
نویسنده مقاله : »اصلاحات اقتصادی« در جلد هفتم دانشنامه

مرتضی عاملی، سيد جعفر

نام نام خانوادگی : مرتضی عاملی، سيد جعفر
متولد : متولد ۱۳۶۴ قمری در لبنان
تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: تاريخ اسلام؛ استادان: مرتضی حائری، هاشم آملی، شبيری زنجانی
آثار : الصحيح من سيرة النبی الاعظم، الصحيح من سيرة الامام الحسن(ع)، حديث افک، الحياة السياسية للامام الرضا(ع)، مأساة الزهراء
نویسنده مقاله : »مارقين« در جلد نهم دانشنامه.

ميرموسوی، سيدعلی

نام نام خانوادگی : ميرموسوی، سيدعلی
متولد : متولد ۱۳۴۶ در اصفهان
تحصیلات : خارج فقه و اصول و دکترای علوم سياسی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و فلسفه سياسی و حقوق بشر؛ استادان: منتظری و تبريزی
آثار : مبانی حقوق بشر در اسلام و غرب، چالش‌های حقوق بشر در ايران، آسيب‌شناسی تفکر سياسی، مبانی دينی و فرهنگ سياسی مشارکتی، تجدد و نوگرايی از منظر استاد مطهری
نویسنده مقاله : نويسنده مقاله »عوام و خواص« در جلد ششم دانشنامه.

مسعودی، عبدالهادی

نام نام خانوادگی : مسعودی، عبدالهادی
متولد : متولد ۱۳۴۳ در قم
تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: حديث و فقه و اصول؛ استادان: تبريزی، وحيد خراسانی، شبيری زنجانی، جوادی آملی، قديری
آثار : ترجمه الصلاة فی الکتاب و السنه، ترجمه العلم و الحکمة فی الکتاب و السنه، ترجمه چهار جلد از کتاب الامام علی فی الکتاب و السنة و التاريخ، الدّرة الباهره )تحقيق و ترجمه(
نویسنده مقاله : »نفاق« و »موسوعة الامام علی(ع)« در جلد چهارم و دوازدهم دانشنامه.

ناظم‌زاده، سيد اصغر

نام نام خانوادگی : ناظم‌زاده، سيد اصغر
متولد : متولد ۱۳۲۳ در قم
تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و اصول و تاريخ اسلام؛ استادان: مرتضی حائری، منتظری، فاضل لنکرانی، صانعی، مؤمن
آثار : الفصول المأة فی حياة ابی‌الائمه، تجلی امامت، مظهر ولايت، جلوه‌های حکمت، علی(ع) آينه حکمت.
نویسنده مقاله : »فضايل و مناقب امام علی(ع)« در جلد يازدهم دانشنامه.

معرفت، محمدهادی

نام نام خانوادگی : معرفت، محمدهادی
متولد : متولد ۱۳۰۹ در کربلا
تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و اصول و علوم قرآنی؛ استادان: امام خمينی، خويی، حکيم، ميرزا باقر زنجانی، شيخ حسين حلی
آثار : التمهيد فی علوم القرآن، التفسير و المفسرون، معارف قرآنی، علوم قرآنی، تاريخ قرآن
نویسنده مقاله : »حقوق متقابل مردم و حکومت« در جلد پنجم دانشنامه

نبوی، سيدعباس

نام نام خانوادگی : نبوی، سيدعباس
متولد : متولد ۱۳۳۹ در قم
تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: انديشه سياسی؛ استادان: فاضل لنکرانی، صانعی، تبريزی، خامنه‌ای؛
آثار : فلسفه قدرت، مردم سالاری در حاکميت اسلامی، جامعه مدنی و توسعه يافته اسلامی، عقلانيت و تجربه
نویسنده مقاله : »جامعه آرمانی« در جلد ششم دانشنامه.

معينی، محسن

نام نام خانوادگی : معينی، محسن
متولد : متولد ۱۳۴۸ در مشهد
تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: ادبيات و علوم قرآنی و حديث؛ استادان: شفيعی کدکنی، تقی پورنامداريان
آثار : مقالات متعدد در دائرةالمعارف‌ها
نویسنده مقاله : »امام علی(ع) در نگاه پيامبر« و »الجمل« و »وقعة صفين« و »عبقات‌الانوار« در جلد دهم و دوازدهم دانشنامه

نجارزادگان، فتح‌اللَّه

نام نام خانوادگی : نجارزادگان، فتح‌اللَّه
متولد : متولد ۱۳۳۷ در اصفهان
تحصیلات : خارج فقه و اصول و دکترای علوم قرآن و حديث؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: علوم قرآن و تفسير؛ استادان: ستوده، هاشمی شاهرودی، جوادی آملی، سيد محمدباقر حجتی، احمد بهشتی
آثار : سلامة القرآن من التحريف و تفنيد الافتراءات علی الشيعة الاماميه، جنگ بی‌پايان )تحليلی از رويارويی انسان با شيطان(.
نویسنده مقاله : »آيه ولايت« در جلد دهم دانشنامه