مهاجرنيا، محسن

نام نام خانوادگی : مهاجرنيا، محسن
متولد : متولد ۱۳۴۳ در انديمشک
تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد علوم سياسی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فلسفه سياسی؛ استادان: جوادی آملی، وحيد خراسانی، تبر
آثار : انديشه سياسی فارابی، انديشه سياسی مسکويه، انديشه سياسی شيخ انصاری، اصول تفکر سياسی در قرآن
نویسنده مقاله : »ساختار حکومت امام علی(ع)« در جلد ششم دانشنامه.

هادوی‌نيا، علی‌اصغر

نام نام خانوادگی : هادوی‌نيا، علی‌اصغر
متولد : متولد ۱۳۴۱ در تهران
تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد علوم اقتصادی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فلسفه و کلام و اقتصاد؛ استادان: سبحانی، مکارم شيرازی، وحيد خراسانی، فرزين‌وش، عباس‌نژاد
آثار : اقتصاد و معنويت، آثار اقتصادی قرض الحسنه
نویسنده مقاله : »فقر و غنا« در جلد هفتم دانشنامه.

مهريزی، مهدی

نام نام خانوادگی : مهريزی، مهدی
متولد : متولد ۱۳۴۱ در مشهد
تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و حديث؛ استادان: وحيد خراسانی، تبريزی، جوادی آملی
آثار : فقه پژوهی، بلوغ دختران، کتابشناسی اصول فقه شيعه، زن، ميراث حديث شيعه
نویسنده مقاله : »حقوق زن« و »ديوان امام علی(ع)« در جلد پنجم و دوازدهم دانشنامه.

هَزار، علی‌رضا

نام نام خانوادگی : هَزار، علی‌رضا
متولد : متولد ۱۳۵۳ در مشهد
تحصیلات : کارشناسی ارشد الهيات؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: تصحيح متون حديثی؛ استادان: احمد عابدی، سيد علی ميلانی
آثار : آتشی در بيشه انديشه‌ها، تصحيح معدن الجواهر کراجکی، تصحيح هدايات الحسام
نویسنده مقاله : »المسترشد فی الامامه« و »کتاب سليم بن قيس« و »اليقين« و »خصائص اميرالمؤمنين(ع)« و »دستورمعالم الحکم« در جلد دوازدهم دانشنامه.

مختاری، علی

نام نام خانوادگی : مختاری، علی
متولد : متولد ۱۳۳۸ در تيران اصفهان
تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: تفسير و علوم قرآنی و فلسفه؛ استادان: تبريزی، وحيد خراسانی، فاضل لنکرانی، حسن‌زاده آملی، جوادی آملی
آثار : همکاری در تصحيح منية المريد، غاية المراد، غناء – موسيقی
نویسنده مقاله : »نام‌ها و لقب‌های امام علی(ع)« و »اوصاف منصوص امام علی(ع)« در جلد دهم و يازدهم دانشنامه.

ميرباقری، سيد محسن

نام نام خانوادگی : ميرباقری، سيد محسن
متولد : متولد ۱۳۲۸ در قم
تحصیلات : دکترای علوم قرآن و حديث؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: تفسير و معارف اسلامی؛ استاد: عبدالکريم حق‌شناس
آثار : انما )تفسيری بر آيه ولايت(، سيمای انسان مختار در قرآن کريم، معارف قرآن کريم، ظاهر قرآن، باطن قرآن
نویسنده مقاله : »فطرت و معرفت فطری« در جلد اول دانشنامه.

يوسفی، احمدعلی

نام نام خانوادگی : يوسفی، احمدعلی
متولد : متولد ۱۳۳۹ در لاهيجان
تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد اقتصاد نظری؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و اقتصاد و تاريخ صدر اسلام؛ استادان: تبريزی، فاضل لنکرانی، وحيد خراسانی، يداللَّه دادگر، حسن سبحانی
آثار : ربا و تورم )بررسی تطبيقی جبران ارزش پول و ربا(، ماهيت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، نظام مالی دولت اسلامی، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامی، نظام‌های پولی، ربا در مذاهب مختلف
نویسنده مقاله : »مبانی فلسفی نظام اقتصادی« در جلد هفتم دانشنامه.

مدرسی، سيد محمدعلی

نام نام خانوادگی : مدرسی، سيد محمدعلی
متولد : متولد ۱۳۳۶ در يزد
تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و اصول و اقتصاد و عرفان؛ استادان: وحيد خراسانی، تبريزی، مطهری، جوادی آملی
آثار : کنترل جمعيت، آزادی بيان و حريم‌های آن، سماع – عرفان و مولوی
نویسنده مقاله : »عبادت و عبوديت« در جلد چهارم دانشنامه.

ميرخليلی، سيدمحمود

نام نام خانوادگی : ميرخليلی، سيدمحمود
متولد : متولد ۱۳۵۰ در يزد
تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد حقوق؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: حقوق جزا؛ استادان: موسوی اردبيلی، مکارم شيرازی، وحيد خراسانی، ابوالقاسم گرجی، محمد آشوری
آثار : اسلام و پيشگيری از بزهکاری
نویسنده مقاله : »حقوق مجرمان« در جلد پنجم دانشنامه.

يوسفيان، حسن

نام نام خانوادگی : يوسفيان، حسن
متولد : متولد ۱۳۴۷ در تهران
تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد دين‌شناسی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: دين‌شناسی
آثار : پژوهشی در عصمت معصومان، صحيفه عصمت، خردورزی و دين باوری
نویسنده مقاله : »علم غيب امام علی(ع)« و »بعثت و نبوت« و »امام علی(ع) و مخالفان« در جلد سوم و ششم دانشنامه.