برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
چهارشنبه, اسفند ۲۹, ۱۳۹۷
۱۳۹۶ شهریور

آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۶

ادامه بررسی مقاله تفسیر اثری جامع

مقاله تفسیر اثری جامع در دومین جلسه بررسی آن در شورای معین، مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورا قرار گرفت.

بررسی مقاله تفسیر تسنیم در شورای معین

مقاله تفسیر تسنیم در پانزدهمین جلسه شورای معین به بحث و بررسی گذاشته شد