برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
دوشنبه, تیر ۳, ۱۳۹۸
۱۳۹۴ آذر

آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۴

برگزاری نود و دومین جلسه شورای علمی گروه کلام دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 92شورای علمی گروه کلام بخش دوم دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1394/09/26 با حضور آقایان سلیمانی بهبهانی، قدردان قراملکی،زهادت، جبرئیلی، مقیمی برگزار شد، در این جلسه، مقاله « فطرت/ آقایان علیرضا حسینی و وحید پورعلی» بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری شصت و چهارمین جلسه شورای معین حول القرآن دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 64 شورای معین حول القرآن دانشنامه قرآن شناسی مورخ 1394/09/08 با حضور آقای سلیمانی ، شاکر، دیاری، مهدی زاده و مقیمی برگزار شد، در این جلسه مقاله «قرآن و زندگی / بهاء الدین خرمشاهی» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری سیصدو هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی گروه قرآن شناخت دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 386 شورای علمی گروه قرآن شناخت بخش اول دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1394/09/15 با حضور آقایان بهجت پور,داودی, مقیمی, سلیمانی و مهدی زاده برگزار شد، در این جلسه، مقاله «قرآن و زبان شناسی / علی معموری» بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید..

برگزاری صدمین جلسه شورای علمی گروه تاریخ اسلام دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 100 گروه تاریخ دانشنامه قرآن‌شناسي ، مورخ 1394/09/02باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: یوسفی غروی، داودی، محرمی، زراعتیان، شریفی، مرادی نسب، خیرخواه ـدام‌عزّهم برگزار شد، در این جلسه، مقاله «بیعت/ آقای امیرعلی حسن لو» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید همچنین طرحنامه مقاله « احد » با 20صفحه به تصویب رسید.