برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
دوشنبه, تیر ۳, ۱۳۹۸
۱۳۹۴ مهر

آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۴

برگزاری سیصدو هشتاد و چهارمین جلسه شورای علمی گروه قرآن شناخت دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 384 شورای علمی گروه قرآن شناخت بخش اول دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1394/07/08 با حضور آقایان بهجت پور,داودی, مقیمی, سلیمانی و مهدی زاده برگزار شد، در این جلسه، مقاله «قرآن و فرهنگ زمانه / محمدعلی رضایی اصفهانی» بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید..

برگزاری نود و پنجمین جلسه شورای علمی گروه تاریخ اسلام دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 95 گروه تاریخ دانشنامه قرآن‌شناسي ، مورخ 1394/07/06باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: یوسفی غروی، داودی، محرمی، زراعتیان، شریفی، مرادی نسب، خیرخواه ـدام‌عزّهم برگزار شد، در این جلسه، مقاله «مسجدالحرام/ آقای سیدعلیرضا عالمی» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری پنجاه و نهمین جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 59 شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی مورخ 1394/07/21 با حضور حجج اسلام و آقایان بای، محمدی جورکویه، حسنی، پیوندی، محققیان، فتحی ، مهدی زاده و محققیان برگزار شد، در این جلسه طرحنامه مقاله « سرقت/ محمد حسنی » به تصویب رسید.

برگزاری پنجاه و هشتمین جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 58 شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی مورخ 1394/07/14 با حضور آقای حسنی، پیوندی، محققیان، فتحی ،محمدی جورکویه، محققیان برگزار شد، در این جلسه مقاله « قطع عضو / محمد حسنی » به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

دیدار ریاست محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به همراه اعضای هیئت علمی دانشنامه...

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به همراه اعضای شورای علمی، معاونین و مدیران گروه‌ها و برخی از همکاران دانشنامه قرآن‌شناسی، صبح و عصر روز پنجشنبه نهم مهر ماه 1394 با حضرات آیات عظام جوادی آملی و نوری همدانی از مراجع تقلید دیدار نمودند.