برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
چهارشنبه, تیر ۲۶, ۱۳۹۸
۱۳۹۴ خرداد

آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۴

برگزاری پنجاه و یکمین جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 51 شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی مورخ سه شنبه 1394/02/29 با حضور آقای حسنی، پیوندی، مقیمی، فتحی ، مهدی زاده و محققیان برگزار شد، در این جلسه مقاله «خیانت در امانت / حجت ا... فتحی » به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری هفتاد و هشتمین جلسه شورای علمی گروه کلام دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 78 شورای علمی گروه کلام بخش دوم دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1394/02/21 با حضور آقایان سلیمانی بهبهانی، قدردان قراملکی،زهادت، جبرئیلی، مقیمی برگزار شد، در این جلسه، سه طرحنامه - امامت عامه، امامت خاصه، خیر وشر- بررسی و به تصویب رسید.

برگزاری پنجاه و یکمین جلسه شورای معین حول القرآن دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 51 شورای معین حول القرآن دانشنامه قرآن شناسی مورخ 1394/03/03 با حضور آقای سلیمانی ، شاکر، دیاری، مهدی زاده و مقیمی برگزار شد، در این جلسه مقاله « ترجمه قرآن / محمدعلی رضایی » به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

حضور پژوهشگاه با بیش از یکصد عنوان کتاب چاپ نخست در بیست و هشتمین...

بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در حالي آغاز شد كه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در حضوري فعال و چشمگير با بيش از 50 عنوان كتاب چاپ اولي در حوزه دين و انديشه، در اين نمايشگاه حاضر شده است.