برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
شنبه, تیر ۲۹, ۱۳۹۸
۱۳۹۳ اسفند

آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۳

برگزاری هفتادو ششمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 76 شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1393/11/16 با حضور حجج اسلام و آقایان داودی،شریفی، نجیبی،عالی، گرامی، جمالی ،زراعتیان، یوسف وند برگزار شد و در این جلسه، مقاله «صلح حدیبیه / منتظر مفدم » ، به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری هشتاد و پنجمین جلسه شورای علمی گروه تاریخ دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 85 گروه تاریخ دانشنامه قرآن‌شناسي ، مورخ 1393/11/27باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: یوسفی غروی، داودی، محرمی، زراعتیان، شریفی، مرادی نسب، حسن لو، خیرخواه ـدام‌عزّهم برگزار شد، در این جلسه، مقاله «قبایل یهود / آقای غلامحسین زینلی» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری نود و هشتمین جلسه شورای علمی گروه سیاست دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 98 گروه اندیشه سیاسی اجتماعی دانشنامه قرآن‌شناسي روز شنبه مورخ 1393/11/18 باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: پورفرد ،سیدباقری، فخرزارع، مهدی زاده ـدام‌عزّهم برگزار شد، در این جلسه، مقاله «امینیت سیاسی / آقای فاضل حسامی» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری سیصدوهشتادمین جلسه شورای علمی گروه قرآن شناخت دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 380 شورای علمی گروه قرآن شناخت بخش اول دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1393/11/05 با حضور آقایان بهجت پور, مقیمی, سلیمانی و مهدی زاده برگزار شد، در این جلسه، مقاله «تفسیر در دوران معاصر / حسن رضا رضایی» بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید..

برگزاری سیصدوهشتادو یکمین جلسه شورای علمی گروه قرآن شناخت دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 381 شورای علمی گروه قرآن شناخت بخش اول دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1393/11/12 با حضور آقایان بهجت پور,داودی, مقیمی, سلیمانی و مهدی زاده برگزار شد، در این جلسه، مقاله «تفسیر موضوعی/ علی اسلامی» بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید..

برگزاری چهل وپنجمین جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 45 شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی مورخ یکشنبه 1393/11/11 با حضور آقای حسنی، پیوندی، مقیمی، فتحی ، مهدی زاده و محققیان برگزار شد، در این جلسه مقاله «دفاع مشروع / وحید نکونام» به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

برگزاری پنجاه و چهارمین جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 54 شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی مورخ 1393/12/03 با حضور آقای حسنی، پیوندی، مقیمی، فتحی ، مهدی زاده و محققیان برگزار شد، در این جلسه طرحنامه مقاله « اقرار » به تصویب رسید.