برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
شنبه, تیر ۲۹, ۱۳۹۸
۱۳۹۳ مهر

آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۳

برگزاری سیصدوشصت وهشتمین جلسه شورای علمی گروه قرآن شناخت دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 368 شورای علمی گروه قرآن شناخت بخش اول دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1393/06/30 با حضور آقایان بهجت پور, مقیمی, داودی و مهدی زاده برگزار شد، در این جلسه، مقاله «جری و تطبیق (ع) /آقای عبدالکریم بهجت پور » بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید..

برگزاری نود و چهارمین جلسه شورای علمی گروه سیاست دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 94 گروه اندیشه سیاسی اجتماعی دانشنامه قرآن‌شناسي روز شنبه مورخ 1399/06/29باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: پورفرد ،سیدباقری، فخرزارع، دلیر، ایزدهی ـدام‌عزّهم برگزار شد، در این جلسه، مقاله «طاغوت سیاسی / اقای محمد باقری» به تصویب رسید.

برگزاری شصت وسومین جلسه شورای علمی گروه قرآن و شیعه دانشنامه قرآن شناسی

جلسه 63 شورای علمی گروه قرآن و شیعه از معاونت بخش چهار دانشنامه قرآن‌شناسی روز دوشنبه مورخ 1393/06/20 با حضور آقایان داودی، رستم‌نژاد، علوی‌مهر، زراعتیان و اسدی‌نسب,گرامی، عابدی برگزار شد، و در آن مقاله «قرآن و علوم قرائات در شیعه » تألیف آقای نیاکان به تصویب رسید

برگزاری سیصدوشصت وششمین جلسه شورای علمی گروه قرآن شناخت دانشنامه قرآن‌شناسی

جلسه 366 شورای علمی گروه قرآن شناخت بخش اول دانشنامه قرآن‌شناسی مورخ 1393/06/16 با حضور آقایان بهجت پور, مقیمی, داودی و مهدی زاده برگزار شد، در این جلسه، مقاله «تفسیر اهل بیت (ع) /آقای علی اکبر بابایی » بررسی و به شرط اعمال اصلاحات به تصویب رسید..