برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
سه شنبه, تیر ۴, ۱۳۹۸
۱۳۹۱ بهمن

آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۱

برگزاری هشتادمین جلسه شورای علمی گروه اندیشه سیاسی اجتماعی دانشنامه قرآن شناسی

هشتادمین جلسه گروه اندیشه سیاسی اجتماعی دانشنامه قرآن‌شناسي روز سه شنبه مورخ 1391/11/07باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: پورفرد ،سیدباقری، مهدی زاده، ایزدهی ، حسامی ، ملک محمدی ـدام‌عزّهم تشكيل شد، در این جلسه، مقاله تقیه" از آقای سلطان‌محمدی که با ویراستاری آقای ملک‌محمدی آماده شده بود، به تصویب رسید.همچنین طرحنامه جامعه جاهلی از آقای فاضل حسامی به تصویب رسید."

برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای علمی گروه حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل...

بیست و ششمین جلسه گروه حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل دانشنامه قرآن‌شناسي روز ‌دوشنبه مورخ 1391/11/09 با حضور حضرات حجج اسلام و آقای خالد غفوری، جزایری، مزروعی، شریعتی (محقق مدعو)، مهدی‌زاده، برگزار شد در این جلسه، دو طرحنامه «رضاع» و «تعدد زوجات» از آقای مسعود امامی به تصویب رسید و مقرر شد مقالات آنها بر اساس طرحنامه مصوب بازسازی گردد.

برگزاری چهل و دومین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن شناسی

چهل و دومین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه قرآن‌شناسی روز پنجشنبه مورخ 1228/11/1391 با حضور حجج اسلام و آقایان شریفی، نجیبی، گرامی ، متقی نژاد، عالی برگزار شد و در این جلسه، دو طرحنامه «دعا» تألیف آقای عنایت شریفی و «زهد» تألیف آقای خداخواست عرب‌صالحی، به تصویب رسید.

برگزاری بیست و سومین جلسه شورای علمی گروه عرفان دانشنامه قرآن شناسی

بیست و سومین جلسه شورای علمی گروه عرفان دانشنامه قرآن‌شناسی روز پنجشنبه مورخ 139111/05 با حضور آقایان روحانی¬نژاد، شهسواری، احمدی، فاضل گلپایگانی، سلیمانی برگزار شد، در این جلسه مقاله «علم الهی» تألیف آقای باقر صاحبی به تصویب رسید.

برگزاری هفتاد و نهمین جلسه شورای علمی گروه اندیشه سیاسی اجتماعی دانشنامه قرآن شناسی

هفتادونهمین جلسه گروه اندیشه سیاسی اجتماعی دانشنامه قرآن‌شناسي روز سه شنبه مورخ 1391/11/03 باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: فخرزارع ، مهدی زاده , پورفرد ،سیدباقری، مهدی زاده، ایزدهی و پورروستایی ـدام‌عزّهم تشكيل شد، در این جلسه، مقاله «جمع گرایی و فرد گرایی» از آقای سیدحسین فخرزارع به تصویب رسید

برگزاری پنجاهمین جلسه شورای علمی گروه تاریخ اسلام دانشنامه قرآن شناسی

پنجاهمین جلسه گروه تاریخ اسلام دانشنامه قرآن‌شناسي روز شنبه مورخ 1391/11/04 باحضور حضرات حجج اسلام و آقایان: شریفی، یوسفی غروی، اخویان، خیرخواه،حسن لو ـدام‌عزّهم تشكيل شد، در این جلسله مقاله دعوت" ، آقای امیرعلی حسنلو به تصویب رسید"

برگزاری چهل و هفتمین جلسه شورای علمی گروه کلام دانشنامه قرآن شناسی

چهل و هفتمین جلسه شورای علمی گروه کلام بخش دوم دانشنامه قرآن‌شناسی روز چهارشنبه مورخ 1391/11/04 با حضور آقایان مقیمی، سلیمانی¬بهبهانی، مقدمی، احمدی، جبرئیلی برگزار شد، و در آن طرحنامه مدخل های «حکمت»،« ادله اثبات خدا» و «علم الهی» بررسی شد و طرحنامه «علم الهی، آقای باقر صاحبی» به تصویب رسید و مقرر شد بر اساس آن مقاله نگارش یابد.

برگزاری بیست و دومین جلسه شورای علمی گروه عرفان دانشنامه قرآن شناسی

بیست و دومین جلسه شورای علمی گروه عرفان دانشنامه قرآن‌شناسی روز پنجشنبه مورخ 1391/10/28 با حضور آقایان روحانی¬نژاد، شهسواری، صاحبی، احمدی، فاضل گلپایگانی، زراعتیان در محل دفتر دانشنامه برگزار شد، در این جلسه مقاله «توبه» تألیف آقای سعید نصیری به تصویب رسید.

برگزاری بیست و پنجمین جلسه شورای علمی گروه حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل...

بیست و پنجمین جلسه گروه حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل قرآن‌شناسي روز ‌دوشنبه مورخ 1391/10/28 با حضور: خالد غفوری، جزایری، مهدی‌زاده، شریعتی برگزار گردید. در این جلسه مداخل گروه حقوق خصوصی عمومی و بین‌الملل مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و در هفت بخش کلیات و فلسفه حقوق، قواعد حقوقی، حقوق بشر، حقوق محیط زیست، حقوق خصوصی(در چهار فصل حقوق خانواده، حقوق قراردادها، اصول و قواعد، آیین دادرسی مدنی)، حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل با ریز عناوین به تصویب رسید.

برگزاری سیصد و پنجاه وهشتمین جلسه شورای علمی گروه قرآن شناخت دانشنامه قرآن شناسی

سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای علمی گروه قرآن‌شناخت بخش اول دانشنامه قرآن‌شناسی روز یکشنبه مورخ 1391/10/24 با حضور آقایان سلیمانی بهبهانی، داودی، مقیمی، مهدی‌زاده و بهجت پور برگزار شد، در این جلسات مقاله « قرآن» تألیف آقای جواد پورروستایی‌اردکانی، به تصویب رسید.