فعالی، محمدتقی

نام نام خانوادگی : فعالی، محمدتقی
متولد : متولد ۱۳۴۱ در تهران
تحصیلات : خارج فقه و اصول و دکترای عرفان اسلامی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فلسفه تطبيقی، عرفان، تفسير؛ استادان: جوادی‌آملی، حسن‌زاده آملی، مصباح، حداد عادل، احمد احمدی
آثار : درآمدی بر معرفت‌شناسی دينی و معاصر، ايمان دينی در اسلام و مسيحيت، تجربه دينی و مکاشفه عرفانی، ادراک حسی از نظر ابن‌سينا
نویسنده مقاله : »قلب و معرفت قلبی« در جلد اول دانشنامه.

فاطمی، سيد حسن

نام نام خانوادگی : فاطمی، سيد حسن
متولد : متولد ۱۳۴۵ در قم
تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد الهيات و معارف اسلامی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: کتابشناسی و نقد کتاب و تاريخ؛ استادان: جوادی آملی، مکارم شيرازی، سبحانی، معرفت، صانعی
آثار : سينای معرفت و مقالات متعدد در مطبوعات
نویسنده مقاله : »سقيفه« در جلد هشتم دانشنامه.

علی‌زاده، مهدی

نام نام خانوادگی : علی‌زاده، مهدی
متولد : متولد ۱۳۵۰ در تهران
تحصیلات : کارشناسی ارشد الهيات و معارف اسلامی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: کلام و انديشه سياسی؛ استادان: وحيد خراسانی، بهجت، جوادی آملی، سيد جعفر کريمی، گرامی
آثار : در انتظار ققنوس )کاوشی در قلمرو موعودشناسی و مهدی باوری(، نشانه‌های يار و چکامه انتظار
نویسنده مقاله : »موعود جهانی« در جلد سوم دانشنامه.

علی‌دوست، ابوالقاسم

نام نام خانوادگی : علی‌دوست، ابوالقاسم
متولد : متولد ۱۳۴۰ در ابرقو
تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و اصول، تفسير، فلسفه اسلامی؛ استادان: وحيد خراسانی، خاتم‌يزدی، فاضل لنکرانی، مکارم شيرازی، جوادی آملی
آثار : مغنی الاديب، سلسبيل فی اصول التجزئة و الاعراب، فقه و اصول، نقش عقل در اجتهاد، نفی بيع الغرر
نویسنده مقاله : »امام علی(ع) و فقه« در جلد چهارم دانشنامه.

علی‌اکبريان، حسن‌علی

نام نام خانوادگی : علی‌اکبريان، حسن‌علی
متولد : متولد ۱۳۳۹ در تهران
تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: کلام و فقه؛ استادان: مهدی هادوی تهرانی، سيد کاظم حائری
آثار : درآمدی بر قلمرو دين، ارزش دنيا.
نویسنده مقاله : »حقيقت دنيا« و »دين و دنيا« در جلد اول دانشنامه.

عسکری، سيد مرتضی

نام نام خانوادگی : عسکری، سيد مرتضی
متولد : متولد ۱۲۸۸ در سامره
تحصیلات : فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: سيره و حديث؛ استادان: حبيب‌اللَّه اشتهاردی، مرعشی نجفی، شيخ محمدحسين شريعتمداری
آثار : معالم المدرستين، عبداللَّه بن سبأ، احاديث ام المؤمنين عائشه، مأة و خمسون صحابی مختلق، القرآن و روايات المدرستين
نویسنده مقاله : »امام علی(ع) در قرآن« در جلد دهم دانشنامه.

عابدی، احمد

نام نام خانوادگی : عابدی، احمد
متولد : متولد ۱۳۳۹ در رضوان‌شهر نجف‌آباد
تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و فلسفه؛ استادان: وحيد خراسانی، تبريزی، حسن‌زاده آملی، غلام‌رضا صلواتی، حسن تهرانی
آثار : آشنايی با بحارالانوار، تصحيح الحاشية علی الهيات الشرح الجديد، فلسفه زيارت
نویسنده مقاله : »خلقت« در جلد اول دانشنامه.

طيار مراغی، محمود

نام نام خانوادگی : طيار مراغی، محمود
متولد : متولد ۱۳۴۴ در مراغه
تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: کتابشناسی، تراجم و تاريخ؛ استادان: منتظری، تبريزی، گرامی، سبحانی
آثار : مرزداران فقاهت، تذکره نائين، سفرنامه مراغه، فهرست کتابخانه مدرسه امام صادق(ع) قزوين؛ فهرست کتابخانه عمومی مراغه
نویسنده مقاله : »الغدير فی التراث الاسلامی« و »کفاية الطالب« و »عمدة عيون صحاح الاخبار« در جلد دوازدهم دانشنامه.

طلوعی، محمود

نام نام خانوادگی : طلوعی، محمود
متولد : متولد ۱۳۱۵ در آذرشهر
تحصیلات : : خارج فقه و اصول و کارشناسی حقوق؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: تاريخ اهل‌بيت(ع)؛ استادان: گلپايگانی، مرعشی نجفی، شريعتمداری، مکارم شيرازی، پايانی
آثار : بوستان ولايت
نویسنده مقاله : »غايةالمرام« در جلد دوازدهم دانشنامه.

طباطبايی‌نژاد، سيد محمود

نام نام خانوادگی : طباطبايی‌نژاد، سيد محمود
متولد : متولد ۱۳۴۰ در قم
تحصیلات : : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه و اصول و تاريخ اسلام؛ استادان: فاضل لنکرانی، تبريزی، شبيری زنجانی، جوادی آملی، اشتهاردی
آثار : همکاری در تأليف موسوعة الامام علی بن ابی‌طالب(ع)
نویسنده مقاله : »حب امام علی(ع)« در جلد سوم دانشنامه.