برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید. برای خرید دانشنامه های چاپ شده اینجا کلیک کنید
شنبه, خرداد ۴, ۱۳۹۸
۱۳۹۱ تیر

آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۱

فاضل حسامی

نام نام خانوادگی :فاضل حسامیمرتبه علمی :مربیمرتبه علمی :مربیپایه :یکنوع استخدام :پیمانیرزومه :فاضل حسامی

سیدحسین فخر زارع

نام نام خانوادگی :سیدحسین فخر زارعمرتبه علمی :مربیمرتبه علمی :مربیپایه :یکنوع استخدام :بورسیهرزومه :سیدحسین فخر زارع

محمود مقدمی

نام نام خانوادگی :محمود مقدمیمرتبه علمی :مربیمرتبه علمی :مربیپایه :یکنوع استخدام :پیمانیرزومه :محمود مقدمی

محمد حسنی

نام نام خانوادگی :محمد حسنیمرتبه علمی :مربیمرتبه علمی :مربیپایه :یکنوع استخدام :پیمانیرزومه :محمد حسنی

عبدالکریم بهجت پور

نام نام خانوادگی :عبدالکریم بهجت پورمرتبه علمی :استادیارمرتبه علمی :استادیارپایه :سهنوع استخدام :رسمی آزمایشیرزومه :عبدالکریم بهجت پور