مختاری، رضا

نام نام خانوادگی : مختاری، رضا
متولد : متولد ۱۳۴۲ در رضوان‌شهر
تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: تراجم علمای شيعه و کتابشناسی و تصحيح متون؛ استادان: حسن‌زاده آملی، مصباح، استادی، جوادی آملی، وحيد خراسانی
آثار : سيمای فرزانگان، تصحيح منيةالمريد، تصحيح غاية المراد، غناء – موسيقی
نویسنده مقاله : »مظلوميت امام علی(ع)« در جلد يازدهم دانشنامه.

محمودی، محمدکاظم

نام نام خانوادگی : محمودی، محمدکاظم
متولد : متولد ۱۳۳۵ در کربلا
تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: تحقيق و تصحيح متون اسلامی؛ استادان: امام خمينی، خويی، سيستانی، سيدمصطفی خمينی
آثار : تصحيح کتاب‌های تفسير فرات کوفی، تاريخ نيشابور، تهذيب الانساب، معجم الالقاب
نویسنده مقاله : »خصائص اميرالمؤمنين(ع)« در جلد دوازدهم دانشنامه

محمدرضايی، محمد

نام نام خانوادگی : محمدرضايی، محمد
متولد : متولد ۱۳۳۹ در قم
تحصیلات : خارج فقه و اصول و دکترای فلسفه و کلام؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فلسفه و کلام و اخلاق؛ استادان: مظاهری، انصاری شيرازی، جوادی آملی، احمد احمدی، احمد بهشتی
آثار : براهين اثبات وجود خدا در فلسفه غرب، فلسفه کانت و نقدوبررسی آن، مبانی فلسفه‌مسيحيت، تفکر دينی در قرن‌بيستم، تبيين‌و نقد فلسفه اخلاق کانت
نویسنده مقاله : »برهان‌های اثبات وجود خدا« در جلد دوم دانشنامه.

محقق داماد، سيدمصطفی

نام نام خانوادگی : محقق داماد، سيدمصطفی
متولد : متولد ۱۳۲۴ در قم
تحصیلات : اجتهاد و دکترای حقوق؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فلسفه و کلام و حقوق؛ استادان: گلپايگانی، ميرزا هاشم آملی، مطهری، مرتضی حائری، محمود شهابی
آثار : قواعد فقهی، فلسفه تطبيقی، تحليل حقوق مدنی، الحقوق الانسانية بين الاسلام و المجتمع المدنی، حقوق بين‌الملل اسلامی
نویسنده مقاله : »حقوق بشر« در جلد پنجم دانشنامه.

مبلغی، احمد

نام نام خانوادگی : مبلغی، احمد
متولد : متولد ۱۳۳۸ در خرم‌آباد
تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: فقه سياسی و فلسفه و تاريخ فقه؛ استادان: فاضل لنکرانی، تبريزی
آثار : موسوعه اجماع
نویسنده مقاله : »هدف و وسيله« در جلد ششم دانشنامه.

کرمی، محمدمهدی

نام نام خانوادگی : کرمی، محمدمهدی
متولد : متولد ۱۳۳۸ در شهرضا
تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد اقتصاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: نظام‌های اقتصادی و بانکداری اسلامی؛ استادان: سيد محسن خرازی، سيد محمود هاشمی، مظاهری، مصباح
آثار : مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
نویسنده مقاله : »عدالت اقتصادی« در جلد هفتم دانشنامه.

کاشفی، محمدرضا

نام نام خانوادگی : کاشفی، محمدرضا
متولد : متولد ۱۳۴۶ در تهران
تحصیلات : خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد فلسفه؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: تاريخ تمدن، کلام، اديان؛ استادان: وحيد خراسانی، تبريزی، مهدی هادوی، هاشمی شاهرودی، احمد احمدی
آثار : آيين مهرورزی، فرهنگ و مسيحيت در غرب، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، وجدان کاری
نویسنده مقاله : »تأثير امام علی(ع) بر فرهنگ و تمدن اسلامی« در جلد يازدهم دانشنامه.

قنوات، عبدالرحيم

نام نام خانوادگی : قنوات، عبدالرحيم
متولد : متولد ۱۳۴۴ در بهبهان
تحصیلات : کارشناسی ارشد تاريخ و تمدن ملل اسلامی؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: تاريخ اسلام؛ استادان: هادی عالم‌زاده، نوراللَّه کسائی، محمدکاظم خواجويان
آثار : تاريخ اسلام از آغاز تا سال ۱۱ هجری، تاريخ هنر در سرزمين‌های اسلامی)ترجمه(، شريعتی و تاريخ اسلام، فهرست توصيفی آثار دکتر شريعتی، داستان دانشوران
نویسنده مقاله : »درکنار پدر (ابوطالب)« در جلد هشتم دانشنامه.

قربانی، زين‌العابدين

نام نام خانوادگی : قربانی، زين‌العابدين
متولد : متولد ۱۳۱۲ در آستانه اشرفيه
تحصیلات : اجتهاد؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: تفسير و حقوق اسلامی؛ استادان: بروجردی، امام خمينی، علامه طباطبايی
آثار : علل پيشرفت اسلام و انحطاط مسلمين، به سوی جهان ابدی، ترجمه الغدير، آيات الاحکام
نویسنده مقاله : »معاد« در جلد دوم دانشنامه.

قدردان قراملکی، محمدحسن

نام نام خانوادگی : قدردان قراملکی، محمدحسن
متولد : متولد ۱۳۴۴ در تبريز
تحصیلات : خارج فقه و اصول؛ زمينه تخصصی و مطالعاتی: کلام؛ استادان: تبريزی، سبحانی، جوادی آملی
آثار : خدا و مسئله شر، اصل عليت در فلسفه و کلام، سکولاريزم در اسلام و مسيحيت
نویسنده مقاله : »جهاد« در جلد ششم دانشنامه