واحد ویراست فرهنگی و ترجمه

مأموریت این واحد:

مراد مدیریت و پیگیری باز پردازی و آماده سازی محتوایی مقالات فارسی دانشنامه ها، متناسب با اقلیم فرهنگی جغرافیایی است که دانشنامه به آن ترجمه می شود. این امر احیاناً مستلزم گزینش ، تغییر مداخل، منابع و مؤاخذ ، بازبینی محتوا ، ویراست فرهنگی و نظایر آن است. این نهاد سازمانی از یک طرف مسئولیت پیگیری کار از هر یک از دانشنامه ها واز طرفی دیگر ،‌هماهنگی و پی جویی کار از واحد ترجمه تا به سرانجام رسیدن پروژه ، بر عهده دارد.