واحد فرهنگ نامه و نمایه سازی

فرهنگ‌نامه و نمایه:

فرهنگ نامه مجموعه مستخرج از دانشنامه ، یا مستدرکات تحقیقاتی آن، در قالب چکیده یا گزیده مباحث ، که به شکلی هدفمند گزینش و تنظیم شده است.

نمایه سازی:

جمع آوری و ترتیب و تنظیم الفبایی محتوای اطلاعاتی مقالات ( از اسامی مدخل های اصلی و فرعی و…) به قصد سهولت دستیابی به این اطلاعات می باشد