واحد آموزش

آموزش :

عهده دار زمینه سازی و ارتقاء دانش فنی مجموعه و آموزش نیروهای مورد نیاز پژوهشکده با انجام فعالیت هایی چون:‌تدوین محتوای دوره آموزشی دانشنامه نویسی و برگزاری کارگاه های مهارت افزایی مرتبط، تهیه جزوات مهارتی برای آموزش و … می باشد.

نمونه ای از تصاویر اولین کارگاه مهارت افزایی دانشنامه نگاری: