معرفی معاون

نام:ابوالقاسمنام خانوادگی:مقیمی حاجیپست الکترونیک:a.moghimihaji@yahoo.comنخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، علوم حدیث

زندگی نامه