شناختنامه نویسندگان

اشاره

بی‌گفت‌وگو، در مسائل علمی بايد به گفتار نگريست، نه گوينده. اما گاه خواننده مايل است بداند که گوينده فلان گفتار کيست و چه پشتوانه علمی – پژوهشی دارد. شناختنامه نويسندگان دانشنامه امام علی)ع( بدين‌رو فراهم آمده و در آن، چند برگ از کارنامه علمی آنان ورق خورده است. بايسته می‌آيد يادآور شويم که در شمار استادان هر نويسنده، حداکثر به پنج تن و در شمار آثار نيز به پنج عنوان کتاب بسنده شده است. در يادکرد نام استادان، که بسياری از آن‌ها از مدرسان حوزه و مراجع معظم تقليد هستند، از آوردن القاب پرهيز شده و برای اين اختصار، عذر می‌آوريم. گفتنی است اغلب نويسندگان دانشنامه در شمار دانشوران حوزه هستند و شماری از آن‌ها فقط تحصيلات دانشگاهی دارند. برخی ديگر تحصيل‌کرده حوزه و دانشگاه هستند و – در هر صورت – حداقل تحصيلات نويسندگان، کارشناسی ارشد يا معادل حوزوی آن است. همه نويسندگان پيشينه پژوهشی دارند و اغلب آن‌ها چند کتاب تأليف کرده‌اند.

( برای مشاهده لیست کامل نویسندگان به همراه شناسنامه ایشان اینجا کلیک کنید)