آيين دادرسى

از مجموعه قضاوت هاى على(ع)مى توان ساختارى نظام مند از ...
خواندن بیشتر

امام على(ع) و سياست

واژه سياست به معناى اقدام به چيزى طبق مصلحت آن ...
خواندن بیشتر

امام على(ع) و فقه

پس از پيامبر، امام على(ع)آگاه ترين كس به دين و ...
خواندن بیشتر

حقوق بشر

اصطلاح حقوق بشر حتى در سنت انديشه و حقوق غرب ...
خواندن بیشتر

حقوق زن

بررسى مسئله زن در سخنان على(ع)سهلِ ممتنع است، و همين، ...
خواندن بیشتر

جايگاه بيعت در حكومت

بيعت به معناى عهد و پيمان بستن بر طاعت است ...
خواندن بیشتر

حقوق متقابل مردم و حكومت

حق، سلطه اى است كه دارنده آن بر امرى دست ...
خواندن بیشتر

جرم‌شناسى

جرم، هرگونه تجاوز به حقوق ديگران است كه قباحت اجتماعى ...
خواندن بیشتر

پيشگيرى از جرم

فهم اصطلاح «پيشگيرى از جرم»، منوط به تبيين مفهومىِ دو ...
خواندن بیشتر

حقوق مجرمان

مواجهه با دو مفهوم جرم و مجرم در سيره و ...
خواندن بیشتر