فهرست تفصیلی-۵-u

جلد پنجم

 1. امام على(ع) و فقه / ابوالقاسم علی دوست

(۹ – ۴۰ / ۵)

 

تأسيس و تبيين فقه   ۱۱

 1. قواعد تأسيسى و تأكيدى   ۱۴

۱ – ۱٫ قاعده تخصيص و تقييد   ۱۵

۲ – ۱٫ قاعده يد   ۱۸

۳ – ۱٫ قاعده كفايت   ۱۹

۴ – ۱٫ قاعده عدم تعرض   ۲۰

۵ – ۱ . مقايسه با قاعده امضا   ۲۰

۶ – ۱٫ قاعده ناروا بودن اقامه حدود در دارالكفر   ۲۱

۷ – ۱٫ قاعده ناروايى اطاعت از مخلوق در معصيت خالق   ۲۲

۸ – ۱ . قاعده احتياط   ۲۳

۹ – ۱٫ قاعده اصالت حريت انسان   ۲۳

۱۰ – ۱٫ قاعده قرعه   ۲۴

۱۱ – ۱٫ قاعده ناروايى تأخير، شفاعت و تبعيض در اجراى حدود   ۲۴

۱۲ – ۱٫ قاعده حرمت خون   ۲۵

۱۳ – ۱٫ قاعده اتحاد عمد و خطاى كودكان و ديوانگان   ۲۶

۱۴ – ۱٫ قاعده ضمان پزشك و دامپزشك و ديگر صاحبان پيشه   ۲۶

 1. قضاوت‌ها، احكام و فروع فقهى   ۲۷

۱ – ۲٫ استنباط فرع فقهى از احكام قضايى   ۲۸

۲ – ۲٫ نقل ويژگی هاى پرونده قضايى   ۲۸

۳ – ۲٫ سازگارى احكام قضايى با موازين قضا   ۲۹

آسيب‌شناسى و مبارزه با انحراف   ۳۰

 1. آسيب‌شناسى در منابع استنباط   ۳۰
 2. امام على(ع) و كژروی هاى فقهى روزگار   ۳۳

۱ – ۲٫ امام على(ع) و قضاوت‌هاى ابوبكر   ۳۳

۲ – ۲٫ امام على(ع) و قضاوت‌هاى عمر بن خطاب   ۳۴

۳ – ۲٫ امام على(ع) و قضاوت‌هاى عثمان   ۳۶

۴ – ۲٫ امام على(ع) و مشكلات فقهى معاويه   ۳۷

۵ – ۲ . امام على(ع) و مشكلات فقهى ديگران   ۳۷

كتابنامه   ۳۸

 

 1. حقوق بشر / سيد مصطفى محقق داماد

(۴۱ – ۸۶ / ۵)

 

مقدمه   ۴۳

مفهوم حقوق بشر و چگونگى شكل‌گيرى آن   ۴۴

الف. پيدايش اصطلاح حقوق بشر   ۴۴

ب. شرح لفظ و مضمون »حقوق بشر«   ۴۶

اصول كلى و مبانى حقوق بشر   ۴۹

الف. اصل كرامت انسانى   ۴۹

ب. اصل خداجو بودن انسان   ۵۲

ج. اصل جاودانه بودن انسان   ۵۴

مهم‌ترين موارد حقوق بشر   ۵۵

حق حيات   ۵۵

حق آزادى   ۶۳

الف. سعه صدر حاكمان   ۶۴

ب. ترغيب مردم   ۶۶

ج. نمونه‌ها   ۶۷

مساوات   ۶۹

الف. مساوات در بهره‌مندى از بيت‌المال   ۷۱

ب. مساوات در برابر قانون   ۷۷

ج. مساوات در رجوع به دادگاه صالح و رسيدگى عادلانه   ۷۹

د. زدودن نابرابری هاى عملى   ۸۱

خاتمه   ۸۴

كتابنامه   ۸۶

 

 1. حقوق زن / مهدى مهريزى

(۸۷ – ۱۳۲ / ۵)

 

مقدمه   ۸۹

سخنان امام على(ع) درباره زن   ۸۹

الف. معرفى زن   ۸۹

يكم. نقصان عقل، ناتوانى جسم و جان   ۹۰

دوم. نقص ايمان   ۹۰

سوم. گزندگى   ۹۰

چهارم. بی وفايى   ۹۱

پنجم. شر بودن   ۹۱

ششم. غريزه جنسى و حيا   ۹۱

هفتم. تمايلات زنان   ۹۱

هشتم. ظرافت زن   ۹۲

نهم. آسيب‌پذيرى زنان   ۹۲

ب. تعامل مردان و زنان   ۹۲

يكم. پرهيز از اطاعت زنان   ۹۲

دوم. پرهيز از مشورت با زنان   ۹۳

سوم. دلبستگى و استمتاع   ۹۳

چهارم. فتنه‌انگيزى زنان   ۹۴

پنجم. جهاد زن   ۹۴

ششم. خوددارى از سلام‌دادن به زنان   ۹۴

هفتم. حقوق زن و شوهر   ۹۴

هشتم. در اختيار مرد بودن   ۹۵

ج. حقوق زنان   ۹۶

يكم. نابرابرى ارث و شهادت زن و مرد   ۹۶

دوم. وصيت نكردن به زنان   ۹۶

د. گوناگون   ۹۶

يكم. خُلق و خوى اكتسابى   ۹۷

دوم. خوش‌يُمنى و بركت   ۹۷

سوم. خانه‌نشينى و بيرون رفتن از منزل   ۹۷

برداشت‌ها و تحليل‌ها   ۹۸

الف. پذيرش مطلق   ۹۸

ب. نفى مطلق   ۱۰۰

ج. توجيه و تأويل   ۱۰۱

قواعد تحليل جامع   ۱۰۳

 1. قرآن‌محورى   ۱۰۹
 2. نگاه جمعى به سنت   ۱۱۲
 3. جعل و تحريف   ۱۱۳
 4. نقل به معنا   ۱۱۴
 5. قاعده اشتراك   ۱۱۵
 6. تاريخ صدور حديث   ۱۱۷
 7. لزوم معرفت در مباحث انسان‌شناسى   ۱۱۹
 8. بررسى واژه‌ها در فرهنگ زمان صدور   ۱۲۳
 9. توجه به واقعيت‌ها و تاريخ گذشته زنان   ۱۲۵
 10. استفاده از دانش و تجربه بشرى   ۱۲۷

كتابنامه   ۱۲۸

 

 1. جايگاه بيعت در حكومت / محمود حكمت‌نيا

(۱۳۳ – ۱۸۴ / ۵)

 

مقدمه   ۱۳۵

واژه‌شناسى بيعت   ۱۳۶

انواع بيعت   ۱۳۷

سهم بيعت در گزينش حاكم   ۱۳۸

ماهيت حقوقى بيعت   ۱۴۰

عقد وكالت   ۱۴۱

عقد مستقل   ۱۴۱

سابقه تاريخى بيعت   ۱۴۲

روايات بيعت   ۱۴۶

 1. مردم و حق گزينش حاكم   ۱۴۶
 2. ماهيت حكومت   ۱۴۷
 3. انتخابى بودن منصب خلافت   ۱۴۷
 4. رضايت الهى در انتخاب مردم   ۱۴۸

۵ . بيعت و حكومت علوى   ۱۴۹

كراهت امام از زمامدارى   ۱۴۹

تشكيل حكومت علوى با رضايت عمومى   ۱۵۰

على(ع) و رعايت شرايط و آداب بيعت   ۱۵۱

بيان احكام بيعت و استناد به آن   ۱۵۳

روايات منافى بيعت   ۱۵۴

 1. اعتراض به بيعت   ۱۵۴
 2. شگفتى على(ع) از بيعت مردم با خلفا   ۱۵۷
 3. برحق بودن على(ع) در خلافت   ۱۵۷

طلب حق   ۱۵۸

حكومت از آن على(ع)   ۱۵۸

غصب خلافت   ۱۵۸

 1. بنی هاشم، سزاوار ولايت   ۱۵۸

جمع‌بندى روايات   ۱۵۹

 1. تحليل روايات منافى بيعت   ۱۵۹

اعتبار سند   ۱۵۹

بررسى دلالت   ۱۶۰

تحريف معنوى روايات »احق«   ۱۶۱

متشابه قلمداد كردن كلمات   ۱۶۳

 1. تحليل روايات بيعت   ۱۶۵

سند روايات بيعت   ۱۶۵

دلالت و ظهور روايات بيعت   ۱۶۵

جهت صدور روايات بيعت   ۱۶۹

 1. جايگاه مردم در زمامدارى امامان   ۱۷۰

حضور مردم نشانه قدرت امام   ۱۷۱

رضايت مردم   ۱۷۳

 1. جايگاه مردم در روزگار غيبت   ۱۷۴

نظريه نصب عام   ۱۷۵

نظريه نبود نصب عام   ۱۷۶

كتابنامه   ۱۸۰

 

 1. حقوق متقابل مردم و حكومت / محمدهادى معرفت

(۱۸۵ – ۲۲۲ / ۵)

 

تعريف حق   ۱۸۷

حق و تكليف   ۱۸۷

خاستگاه حق   ۱۸۸

حقوق مردم بر حكومت   ۱۸۹

هدايت مردم   ۱۸۹

رفاه و آسايش مردم   ۱۸۹

آموزش مردم   ۱۸۹

تربيت مردم   ۱۹۰

نظارت همگانى   ۱۹۱

رسيدگى به امور كارمندان   ۱۹۳

مشورت با مردم   ۱۹۴

چگونگى مشورت   ۱۹۷

مشورت از نگاه قرآن   ۱۹۸

مشورت در روايات   ۱۹۹

ويژگی هاى مشاور   ۲۰۰

فايده مشورت   ۲۰۱

اعتبار رأى اكثريت   ۲۰۲

مصونيت جماعت   ۲۰۳

بررسى شبهات   ۲۰۴

آزادى مردم   ۲۰۷

الف. آزادى فلسفى   ۲۰۷

ب. آزادى حقوقى   ۲۰۸

توصيف آزادى   ۲۰۹

اقسام آزادى   ۲۱۰

آزادى انديشه و بيان   ۲۱۰

آزادى عقيده و دين   ۲۱۲

آزادى رفتار و كردار   ۲۱۳

آزادى انتقاد و شكايت از مسئولان   ۲۱۳

حقوق حكومت بر مردم   ۲۱۵

وفادارى به حكومت   ۲۱۶

خيرخواهى مردم براى مسئولان   ۲۱۶

آمادگى خدمت به حكومت   ۲۱۷

اطاعت   ۲۱۸

پرداخت ماليات   ۲۱۸

كتابنامه   ۲۲۱

 

 1. جرم‌شناسى / احمد حاجی ده‌آبادى

(۲۲۳ – ۲۷۸ / ۵)

مقدمه   ۲۲۵

دو رويكرد به متون دينى   ۲۲۵

روش استناد به سخنان حضرت على(ع)   ۲۲۸

انتظار ما از جرم‌شناسى   ۲۲۸

تعريف جرم‌شناسى   ۲۳۰

موضوع جرم‌شناسى   ۲۳۰

تبيين علت، عامل و شرط   ۲۳۲

چند تذكر   ۲۳۴

تقسيم عوامل جرم‌زا   ۲۳۴

يك. عوامل درونى   ۲۳۵

 1. عوامل جسمى   ۲۳۶
 2. عوامل روانى   ۲۴۶

دو. عوامل بيرونى   ۲۵۴

 1. محيط طبيعى   ۲۵۴
 2. محيط اجتماعى   ۲۵۷
 3. مهاجرت   ۲۶۳
 4. فقر و ثروت   ۲۶۵

۵ . الگوها   ۲۶۸

 1. مذهب   ۲۷۰
 2. ازدواج و تشكيل خانواده   ۲۷۲

۸ . شيطان   ۲۷۴

 1. بازار   ۲۷۴

نتيجه   ۲۷۵

كتابنامه   ۲۷۶

 

 

 1. پيشگيرى از جرم / محمدعلى حاجی ده‌آبادى

(۲۷۹ – ۳۴۸ / ۵)

 

مقدمه   ۲۸۱

كليات   ۲۸۳

 1. مفهوم‌شناسى   ۲۸۳

۱ – ۱٫ جرم   ۲۸۳

۲ – ۱٫ پيشگيرى   ۲۸۴

۳ – ۱٫ واژه‌شناسى پيشگيرى از جرم   ۲۸۶

 1. انواع پيشگيرى از جرم   ۲۸۶

۱ – ۲٫ پيشگيرى از بزه‌كارى اطفال و نوجوانان   ۲۸۷

۲ – ۲٫ پيشگيرى عمومى   ۲۸۷

۳ – ۲٫ پيشگيرى انفعالى   ۲۸۸

۴ – ۲٫ پيشگيرى نوع اول و دوم و سوم   ۲۸۸

۵ – ۲٫ پيشگيرى وضعى   ۲۸۹

 1. رويكردهاى حاكم بر پيشگيرى   ۲۸۹

۱ – ۳٫ رويكردهاى مجرم‌محور   ۲۸۹

۲ – ۳٫ رويكردهاى بزه‌ديده‌محور   ۲۹۰

۳ – ۳٫ رويكردهاى محيطمحور   ۲۹۱

۴ – ۳٫ رويكردهاى اجتماع‌محور   ۲۹۲

 1. پرسش‌هاى اساسى تحقيق   ۲۹۳

۵ . روش‌شناسى تحقيق   ۲۹۳

 1. محدوديت‌هاى تحقيق   ۲۹۴

اصول پيشگيرى از جرم   ۲۹۵

 1. اهميت و ضرورت پيشگيرى از جرم   ۲۹۵
 2. اصل مشروعيت روش‌ها   ۲۹۷
 3. لزوم توجه به نقش دين در پيشگيرى از جرم   ۲۹۹
 4. ضرورت استفاده از تجربه‌ها و رهيافت‌هاى علمى   ۳۰۱

۵ . لزوم رعايت آزادی هاى مشروع   ۳۰۲

 1. پيشگيرى از جرم، وظيفه‌اى همگانى   ۳۰۳

۱ – ۶٫ لزوم اقدام‌هاى حكومتى   ۳۰۴

۲ – ۶٫ وظيفه اجتماع   ۳۰۶

۳ – ۶٫ وظيفه و مسئوليت مجرم و بزه‌ديده   ۳۰۷

 1. لزوم انديشيدن تدابير گوناگون   ۳۰۸

اولويت‌ها و روش‌هاى پيشگيرى از جرم   ۳۰۹

 1. اجراى عدالت   ۳۰۹
 2. مبارزه با نادانى   ۳۱۳
 3. كوشش براى ترويج اخلاق فاضله   ۳۱۵
 4. اتخاذ تدابير لازم براى رفع نيازهاى اساسى   ۳۱۸

۱ – ۴٫ تأمين نيازهاى اقتصادى و معيشتى   ۳۱۸

۲ – ۴٫ پرداخت دستمزد كافى   ۳۱۹

۳ – ۴٫ اصلاح نظام مالياتى   ۳۲۰

۴ – ۴٫ توجه ويژه به محرومان   ۳۲۱

۵ . حفظ كرامت و منزلت انسان‌ها   ۳۲۱

۱ – ۵٫ حفظ منزلت و ارزش همه افراد   ۳۲۲

۲ – ۵٫ پوشاندن عيب‌هاى كوچك مردم   ۳۲۳

۳ – ۵٫ بزرگداشت نيكوكاران   ۳۲۳

 1. گسترش فضاى دينى و پرورش روحيه ديندارى   ۳۲۴

۱ – ۶٫ خداباورى و تأثير آن بر كاهش جرم   ۳۲۵

۲ – ۶٫ آخرت‌محورى و نقش آن در كاهش جرم   ۳۲۷

۳ – ۶٫ التزام به رفتارها و احكام دينى و پيشگيرى از جرم   ۳۲۹

 1. اصلاح ارتباطات اجتماعى   ۳۳۰

۱ – ۷٫ سفارش به پرهيز از پيروى الگوهاى منحرف   ۳۳۱

۲ – ۷٫ سفارش به پرهيز از همنشينى با پليدان   ۳۳۲

۳ – ۷٫ سفارش به تقويت پيوندهاى اجتماعى   ۳۳۳

۴ – ۷٫ مبارزه منفى با منحرفان   ۳۳۴

۵ – ۷٫ امر به معروف و نهى از منكر   ۳۳۵

۸ . نظارت بر عملكرد مجريان   ۳۳۷

 1. ارائه آموزش‌هاى همگانى   ۳۳۸

۱ – ۹٫ پرهيز از حضور در مكان‌هاى جرم‌خيز   ۳۳۹

۲ – ۹٫ توصيه به قناعت و مراجعه نكردن به نااهلان   ۳۴۱

۳ – ۹٫ پرهيز از همنشينى با نامحرمان   ۳۴۱

۴ – ۹٫ حجاب و نظارت بر زنان   ۳۴۲

۵ – ۹٫ ضرورت ارضاى غريزه جنسى براى مردان   ۳۴۳

۶ – ۹٫ پرهيز از خلوت‌گزينى   ۳۴۳

۷ – ۹٫ برنامه‌ريزى براى اوقات فراغت   ۳۴۴

نتيجه‌گيرى   ۳۴۴

كتابنامه   ۳۴۶

 

 1. حقوق مجرمان / سيد محمود ميرخليلى و محمدعلى حاجی ده‌آبادى

(۳۴۹ – ۳۸۶ / ۵)

 

مقدمه   ۳۵۱

پرسش اصلى پژوهش   ۳۵۲

پيش‌فرض‌هاى پژوهش   ۳۵۲

برخورد با مجرمان در آموزه‌هاى امام على(ع)   ۳۵۳

 1. مجرم در آموزه امام على(ع)   ۳۵۳
 2. نوع جرم و روش برخورد با مجرم   ۳۵۸
 3. اهداف مجازات‌ها   ۳۶۱

الف. اجراى عدالت   ۳۶۲

ب. اصلاح مجرمان   ۳۶۳

ج. پيشگيرى از جرم   ۳۶۵

روش‌هاى برخورد امام على(ع) با مجرمان   ۳۶۸

 1. صرف‌نظر كردن از مجازات مجرم   ۳۶۸
 2. كوشش براى اصلاح مجرمان   ۳۷۰
 3. مجازات نكردن مجرم مسلمان در سرزمين دشمن   ۳۷۲
 4. پرده‌پوشى عيوب مجرمان و دعوت آنان به توبه   ۳۷۳

۵ . عفو مجرمان و توصيه به آن   ۳۷۴

 1. آزاد ساختن مجرمان در انتخاب نوع مجازات   ۳۷۸
 2. تأخير در اجراى مجازات ناتوانان   ۳۷۹

۸ . برخورد انسانى با مجرم مجازات‌شده   ۳۸۰

 1. جبران خسارت مجرمان   ۳۸۱

نتيجه‌گيرى   ۳۸۳

كتابنامه   ۳۸۵

 

 1. آيين دادرسى / احمد رمضانى

(۳۸۷ – ۴۴۲ / ۵)

 

مقدمه   ۳۸۹

سازمان دادرسى   ۳۸۹

آيين دادرسى   ۳۹۰

اصول حاكم بر دادرسی هاى على(ع)   ۳۹۱

 1. تساوى در امر دادرسى   ۳۹۱
 2. علنى بودن جلسات دادرسى   ۳۹۵
 3. آزادى متهم در دفاع از خويش   ۳۹۷
 4. استفاده از ابزار فنى و علمى در كشف جرم   ۳۹۸

۵ . بررسى كامل پرونده   ۳۹۹

 1. ترغيب به سرپوشى و انكار در حدود   ۴۰۰
 2. حق اعتراض به رأى قاضى )تجديد نظرخواهى(   ۴۰۳

۸ . توجه به وضعيت بزه‌كار در اقامه حدود   ۴۰۶

ادله اثبات دعوا   ۴۰۷

تعريف ادله اثبات دعوا   ۴۰۷

انواع ادله اثباتِ دعوا   ۴۰۹

 1. اقرار   ۴۰۹
 2. بينه   ۴۱۴

انواع شهادت   ۴۱۴

 1. قسم   ۴۲۰
 2. قسامه   ۴۲۲

۵ . علم   ۴۲۳

 1. امارات   ۴۲۵
 2. قرعه   ۴۳۰

۸ . كارشناسى   ۴۳۲

 1. سند )خط، كتابت(   ۴۳۵
 2. قيافه   ۴۳۶

نتيجه‌گيرى   ۴۳۸

كتابنامه   ۴۴۰