فهرست تفصیلی-۷-u

جلد هفتم

 

 1. ۱٫ مبانى فلسفى نظام اقتصادى / احمدعلى يوسفى

(۹ – ۶۴ / ۷)

 

مقدمه   ۱۱

مفاهيم و كليات   ۱۴

نظام   ۱۴

نظام اقتصادى   ۱۴

مبانى فلسفى نظام اقتصادى   ۱۵

مبانى مكتبى نظام اقتصادى   ۱۵

اهداف نظام اقتصادى   ۱۵

دو ديدگاه در نظام اقتصادى   ۱۶

خداشناسى   ۱۷

رابطه خدا با جهان طبيعت   ۱۸

رابطه خالقيت   ۱۸

رابطه ربوبيت   ۱۹

رابطه مالكيت   ۲۰

رابطه احاطه و سلطه   ۲۱

رابطه قيوميت   ۲۱

رابطه خدا با انسان   ۲۲

رابطه هدايت   ۲۲

رابطه رزاقيت   ۲۴

جهان‌شناسى   ۲۷

تأثير جهان‌شناسى ليبراليسم بر اقتصاد   ۲۸

جهان‌شناسى امام على(ع)   ۲۹

هدفمندى جهان   ۲۹

حركت به سوى خدا   ۲۹

همه چيز براى انسان   ۳۰

برخوردارى از خزاين غيبى   ۳۰

دنيا، محل آزمايش   ۳۲

برخوردارى از نظام على و معلولى   ۳۳

پيامدهاى جهان‌شناسى علوى در اقتصاد   ۳۵

انسان‌شناسى   ۳۸

انسان‌شناسى از ديدگاه ليبراليسم   ۳۸

خويش‌مالكى   ۳۸

ارضاى تمنيات و اميال نفسانى، انگيزه و هدف اقتصادى   ۳۸

عقل انسان در خدمت شهوات او   ۳۹

انسان از ديدگاه امام على(ع)   ۳۹

فلسفه آفرينش انسان   ۳۹

دو بعدى بودن انسان   ۴۱

مالكيت مطلق خدا و مسئول بودن انسان   ۴۳

جامعه‌شناسى   ۴۵

جامعه   ۴۶

نظريه اصالت فرد و آثار اقتصادى آن   ۴۶

نظريه اصالت جامعه و آثار اقتصادى آن   ۴۷

نظريه اصالت فرد و جامعه و ديدگاه امام على(ع)   ۴۸

برخى نتايج ديدگاه امام على(ع)   ۵۱

سنت‌هاى الهى حاكم بر جوامع انسانى در نگاه على(ع)   ۵۲

تقوا و ايمان   ۵۳

عدل و داد   ۵۵

يارى خدا   ۵۵

شكر خدا   ۵۶

توبه   ۵۷

استدراج   ۵۸

دعا   ۵۹

خُلق نيكو   ۵۹

زكات مال   ۵۹

بخشش نعمت   ۵۹

صله رحم   ۵۹

صدقه   ۶۰

كتابنامه   ۶۱

 

 1. عدالت اقتصادى / محمدمهدى كرمى و عسكر ديرباز

(۶۵ – ۱۰۶ / ۷)

 

مقدمه   ۶۷

تعاريف و كليات   ۶۷

مفهوم عدالت اقتصادى   ۶۷

 1. عدالت به معناى مساوات و رفع تبعيض و ظلم   ۶۹
 2. عدالت به معناى رعايت حقوق   ۷۰
 3. عدالت به معناى وضع بايسته و رعايت شايستگی ها   ۷۲

اهميت و آثار عدالت   ۷۳

عدالت اقتصادى، كارايى و رفاه   ۷۵

راه‌كارهاى تحقق عدالت اقتصادى   ۷۸

مقدمه   ۷۸

زمينه‌هاى تحقق عدالت اقتصادى   ۷۹

 1. قوانين و حقوق عادلانه   ۷۹
 2. تربيت اسلامى و اعتقاد به معنويات   ۷۹
 3. حكومت اسلامى   ۸۰

سياست‌ها و راه‌كارهاى تحقق عدالت اقتصادى   ۸۱

الف. توازن اقتصادى   ۸۱

 1. تعيين حدود مالكيت‌ها   ۸۲
 2. توزيع ثروت و درآمد   ۸۴
 3. ايجاد بخش عمومى   ۸۵

ب. تكافل اجتماعى   ۸۸

 1. اين افراد به حال خود گذاشته شوند تا بميرند   ۹۰
 2. نيازمندان جامعه صاحب حقند   ۹۱

موانع تحقق عدالت اقتصادى   ۹۵

 1. ربا   ۹۵
 2. احتكار   ۹۷
 3. تبعيض   ۹۹
 4. حكومت جور و حاكمان ظالم   ۱۰۱

۵ . عدم رعايت حقوق والى از مردم   ۱۰۳

نتيجه‌گيرى   ۱۰۳

كتابنامه   ۱۰۵

 

 1. دنيا و آخرت / عبدالامير خادم علی زاده

(۱۰۷ – ۱۵۶ / ۷)

 

دنيا در لغت   ۱۰۹

دنيا از ديدگاه امام على(ع)   ۱۱۱

ارزش دنيا   ۱۱۲

برخى از سخنان امام در اين باره   ۱۱۲

نيرنگ دنيا   ۱۱۸

دنيا گذرگاه و سراى ناپايدار   ۱۲۱

محل آزمايش بودن دنيا   ۱۲۲

زودگذر بودن دارايی ها و لذت‌هاى دنيا   ۱۲۳

ترك دنيا   ۱۲۵

سيره عملى امام على(ع)   ۱۲۸

آخرت در لغت   ۱۳۱

مفهوم آخرت از ديد امام على(ع)   ۱۳۲

ويژگی هاى اهل آخرت از ديد امام على(ع)   ۱۳۳

نظر به باطن دنيا   ۱۳۳

رويگردانى از دنيا   ۱۳۴

ميانه‌روى در زندگى )معيشت(   ۱۳۵

برخوردارى از نعمت‌هاى دنيا و آخرت   ۱۳۶

مصاحبت جسمانى با دنيا   ۱۳۶

رابطه دنيا و آخرت از ديدگاه امام على(ع)   ۱۳۷

جمع دنيا و آخرت   ۱۳۷

تضاد بين دنيا و آخرت   ۱۴۱

سازگارى دنيا و آخرت در عرصه اقتصاد   ۱۴۴

توليد   ۱۴۴

رشد و توسعه اقتصادى   ۱۴۶

توزيع ثروت و درآمد   ۱۴۷

كسب بيش‌ترين لذت )سودجويى(   ۱۴۸

مصرف   ۱۴۹

پس‌انداز و سرمايه‌گذارى   ۱۵۰

نتيجه‌گيرى   ۱۵۲

كتابنامه   ۱۵۴

 

 1. زهد و قناعت / مجيد رضايى

(۱۵۷ – ۲۰۰ / ۷)

 

زهد در لغت   ۱۵۹

زهد در علم اخلاق   ۱۵۹

زهد در كلام حضرت امير(ع)   ۱۶۱

قناعت در لغت   ۱۶۶

ارتباط زهد و قناعت   ۱۶۶

اقسام زهد و مراتب آن   ۱۶۷

زهد مثبت و زهد منفى   ۱۶۹

عوامل زهد   ۱۷۲

 1. جهان‌شناسى و يقين به حقيقت و مبدأ هستى   ۱۷۲
 2. بينش صحيح به معاد و آخرت   ۱۷۳
 3. شناخت درست دنيا )دنياشناسى(   ۱۷۴
 4. خودشناسى   ۱۷۵

عوامل قناعت   ۱۷۶

آثار زهد مثبت )زهد اسلامى(   ۱۷۸

الف. آثار روحى و اخلاقى زهد   ۱۷۸

ب. آثار اجتماعى زهد   ۱۸۶

ج. آثار اقتصادى زهد   ۱۸۸

آثار قناعت   ۱۸۹

زهد و قناعت، و تأثير آن بر پس‌انداز، توليد و توزيع   ۱۹۴

زهد و قناعت حاكمان و تثبيت حكومت   ۱۹۶

زهد و قناعت، و رشد و توسعه اقتصادى   ۱۹۶

نتيجه‌گيرى   ۱۹۷

كتابنامه   ۱۹۹

 

 1. فقر و غنا / علی اصغر هادوی نيا

(۲۰۱ – ۲۳۴ / ۷)

 

كليات   ۲۰۳

واژه شناسى   ۲۰۳

فقر نسبى و مطلق   ۲۰۴

فقر و غنا در نظام ارزشى على(ع)   ۲۰۵

 1. ستايش غنا   ۲۰۶
 2. ستايش فقير راضى   ۲۰۶
 3. نكوهش فقر   ۲۰۶
 4. نكوهش غنا   ۲۰۷

پيامدهاى فقر و غنا   ۲۰۷

آسيب‌شناسى فقر   ۲۰۷

 1. آثار فردى   ۲۰۸
 2. آثار اجتماعى   ۲۰۹

عوامل فقر   ۲۰۹

عوامل غير اختيارى   ۲۱۰

عوامل اختيارى   ۲۱۰

 1. عوامل شخصى   ۲۱۰
 2. عوامل غيرشخصى   ۲۱۳
 3. عوامل گروهى   ۲۱۳

عوامل اجتماعى   ۲۱۶

الف. ظلم حاكمان   ۲۱۶

ب. نظام مالياتى ناكارآمد   ۲۱۷

ج. نظام تأمين اجتماعى ناكارآمد   ۲۱۸

راه‌هاى فقرستيزى   ۲۱۸

وظايف دولت   ۲۱۹

 1. تنظيم بازار   ۲۱۹
 2. افزايش كارآمدى سيستم مالياتى   ۲۲۳

وظايف اغنيا   ۲۲۷

 1. اداى حقوق فقيران   ۲۲۷
 2. سرمايه‌گذارى و ايجاد اشتغال   ۲۲۹

وظايف فقيران   ۲۳۰

 1. كار و تلاش   ۲۳۰
 2. پرهيز از اظهار تنگدستى   ۲۳۱
 3. تنظيم خانواده   ۲۳۱

سخن آخر   ۲۳۲

كتابنامه   ۲۳۳

 

 1. سيره اقتصادى امام على(ع) / سيد رضا حسينى

(۲۳۵ – ۳۱۴ / ۷)

 

مقدمه   ۲۳۷

سيره امام على(ع) در توليد و كسب درآمد   ۲۴۲

 1. از تولد تا هجرت   ۲۴۲
 2. از هجرت تا وفات پيامبر   ۲۴۴

منابع درآمد امام على(ع)   ۲۴۵

 1. از وفات پيامبر تا خلافت   ۲۵۱

۱ – ۳٫ تحول در درآمدهاى عمومى امام   ۲۵۱

۲ – ۳٫ فعاليت‌هاى عمرانى امام در يَنْبُع   ۲۵۳

۳ – ۳٫ ساير فعاليت‌هاى عمرانى اميرمؤمنان(ع)   ۲۵۷

۴ – ۳٫ ثروت و درآمدهاى اختصاصى امام   ۲۶۰

 1. دوران خلافت   ۲۶۲
 2. تحول درآمدهاى عمومى امام   ۲۶۳
 3. فعاليت‌هاى عمرانى و درآمد كسب و كار امام   ۲۶۴
 4. شيوه توليد و كسب درآمد امام   ۲۶۶

سيره امام على(ع) در مصرف و تخصيص درآمد   ۲۷۲

 1. مخارج مصرفى شخصى   ۲۷۲

۱ – ۱٫ مخارج دوران طفوليت و جوانى   ۲۷۲

۲ – ۱٫ مخارج ازدواج   ۲۷۳

۳ – ۱٫ مسكن و لوازم خانه   ۲۷۴

۴ – ۱٫ مخارج خوراك   ۲۷۵

۵ – ۱ . مخارج پوشاك   ۲۷۸

۶ – ۱٫ مخارج تعليم و تربيت   ۲۸۲

۷ – ۱٫ مخارج ديگر   ۲۸۴

 1. مخارج مشاركت اجتماعى   ۲۸۵

۱ – ۲٫ كمك مالى مستقيم به نيازمندان   ۲۸۶

۲ – ۲٫ وقف املاك براى نيازمندان   ۲۹۲

۳ – ۲٫ آزاد كردن برده   ۲۹۸

۴ – ۲٫ ساختن مسجد و تعمير جاده   ۳۰۰

۵ – ۲ . ساير خدمات اجتماعى امام   ۳۰۱

 1. مخارج پس‌انداز و سرمايه‌گذارى   ۳۰۲

۱ – ۳٫ منابع سرمايه‌گذارى امام   ۳۰۳

۲ – ۳٫ شيوه مخارج سرمايه‌گذارى امام   ۳۰۴

نتيجه‌گيرى   ۳۰۷

كتابنامه   ۳۰۹

 

 1. دولت و سياست‌هاى اقتصادى / محمدتقى حكيم‌آبادى گيلك

(۳۱۵ – ۳۸۰ / ۷)

 

مقدمه   ۳۱۷

 1. نقش دولت در اقتصاد ۳۱۸

۱ – ۱٫ ماهيت دولت اسلامى   ۳۱۸

۲ – ۱٫ رابطه دولت و مردم   ۳۲۱

۳ – ۱٫ وظايف دولت علوى   ۳۲۴

۱ – ۳ – ۱٫ تعليم و تربيت   ۳۲۴

۲ – ۳ – ۱٫ حفاظت از دين و مبارزه با بدعت‌ها   ۳۲۵

۳ – ۳ – ۱٫ ايجاد امنيت   ۳۲۶

۴ – ۳ – ۱٫ تأمين اجتماعى   ۳۲۷

۵ – ۳ – ۱ . مبارزه با تبعيض‌ها و بی عدالتی هاى اقتصادى   ۳۲۸

۶ – ۳ – ۱٫ عمران و آبادى   ۳۳۰

۷ – ۳ – ۱٫ افزايش رفاه و درآمدهاى مردم   ۳۳۱

۸ – ۳ – ۱ . نظارت بر بازار و تنظيم آن   ۳۳۲

۹ – ۳ – ۱٫ جمع‌آورى ماليات و تنظيم بيت‌المال   ۳۳۴

۴ – ۱٫ منابع مالى دولت علوى   ۳۳۵

۵ – ۱ . اندازه دولت علوى   ۳۳۸

۱ – ۵ – ۱٫ دولت حداقل   ۳۴۰

۲ – ۵ – ۱٫ دولت حداكثر   ۳۴۰

۳ – ۵ – ۱٫ دولت متوسط   ۳۴۰

اختيارات حكومت علوى   ۳۴۱

الف. اختيار قانون‌گذارى در قلمرو آزاد   ۳۴۱

ب. تشخيص اولويت‌ها و نيازها و عناوين ثانويه   ۳۴۱

ج. ولايت بر تطبيق اقتصاد اسلامى   ۳۴۱

 1. سياست‌هاى اقتصادى دولت علوى ۳۴۴

۱ – ۲٫ مفاهيم كلى   ۳۴۴

۱ – ۱ – ۲٫ تعريف سياست اقتصادى   ۳۴۴

۲ – ۱ – ۲٫ ساختار منطقى مسائل سياست‌هاى اقتصادى   ۳۴۵

۳ – ۱ – ۲٫ انواع سياست‌هاى اقتصادى، اهداف و ابزار در اقتصاد   ۳۴۷

۲ – ۲٫ وضعيت اقتصادى به هنگام خلافت على(ع)   ۳۴۹

۳ – ۲٫ هدف‌هاى سياست‌هاى اقتصادى دولت علوى   ۳۵۲

يك. بسط عدالت اجتماعى – اقتصادى   ۳۵۳

دو. عمران و آبادانى )توسعه و رشد اقتصادى(   ۳۵۴

سه. ثبات قيمت‌ها   ۳۵۵

۴ – ۲٫ سياست‌هاى اقتصادى )= ابزارها و تدابير( در دولت علوى   ۳۵۷

۵ – ۲ . سياست‌هاى مالى   ۳۶۰

۱ – ۵ – ۲٫ زكات   ۳۶۱

۲ – ۵ – ۲٫ خراج   ۳۶۸

نتيجه‌گيرى   ۳۷۳

كتابنامه   ۳۷۶

الف. فارسى و عربى   ۳۷۶

ب. انگليسى   ۳۷۹

ج. منابع ديگر   ۳۸۰

 

 1. بيت‌المال / سيد رضا حسينى

(۳۸۱ – ۴۴۶ / ۷)

 

مقدمه   ۳۸۳

كليات   ۳۸۴

مفهوم بيت‌المال   ۳۸۴

تأسيس بيت‌المال   ۳۸۶

طبقه‌بندى منابع بيت‌المال   ۳۸۷

 1. اموال حكومتى   ۳۸۷
 2. اموال عمومى   ۳۸۸
 3. اموال عناوين خاص   ۳۸۸

درآمدهاى بيت‌المال   ۳۸۹

خمس   ۳۸۹

 1. پيشينه خمس   ۳۸۹
 2. خمس در عهد اميرمؤمنان(ع)   ۳۹۴

زكات   ۳۹۵

 1. پيشينه زكات   ۳۹۵
 2. سياست‌هاى اميرمؤمنان(ع) در زكات   ۳۹۸

خراج   ۴۰۲

 1. پيشينه خراج   ۴۰۲
 2. خراج در عهد اميرمؤمنان(ع)   ۴۰۶

جزيه   ۴۱۰

انفال، فی ء و غنيمت   ۴۱۲

 1. پيشينه انفال، فی ء و غنيمت   ۴۱۲
 2. سياست‌هاى اميرمؤمنان(ع) در مديريت انفال   ۴۱۴

بررسى كمى درآمدهاى بيت‌المال   ۴۱۸

ويژگی هاى سياست علوى در منابع بيت‌المال   ۴۲۰

 1. اهتمام به افزايش درآمدهاى بيت‌المال   ۴۲۰
 2. اصلاح رفتار كارگزاران بيت‌المال   ۴۲۰
 3. ترجيح آسايش مردم بر افزايش درآمد بيت‌المال   ۴۲۱

هزينه‌هاى بيت‌المال   ۴۲۲

موارد مصرف بيت‌المال   ۴۲۲

 1. مصارف خاص   ۴۲۳
 2. مصارف عام   ۴۲۷

اصول حاكم بر تخصيص بيت‌المال   ۴۲۷

 1. امانت بودن بيت‌المال   ۴۲۷
 2. عمومى بودن بيت‌المال   ۴۲۸
 3. عدالت اجتماعى – اقتصادى   ۴۲۹
 4. تدبير و اولويت‌سنجى   ۴۳۱

سياست‌هاى توزيع بيت‌المال   ۴۳۲

سياست پيامبر   ۴۳۲

روش ابوبكر در توزيع بيت‌المال   ۴۳۴

روش عمر در توزيع بيت‌المال   ۴۳۴

روش عثمان در مصرف بيت‌المال   ۴۳۵

سياست اميرمؤمنان(ع) در تقسيم بيت‌المال   ۴۳۶

كتابنامه   ۴۴۰

 

 1. اصلاحات اقتصادى / سيد حسين ميرمعزى

(۴۴۷ – ۴۹۴ / ۷)

 

پيش‌گفتار   ۴۴۹

بررسى مفهومى   ۴۵۰

واژه اصلاحات   ۴۵۰

واژه اصلاحات اقتصادى   ۴۵۳

انحراف‌ها و عرصه‌هاى اصلاحات اقتصادى امام على(ع)   ۴۵۶

انحراف در بينش‌ها   ۴۵۷

اصلاحات علوى   ۴۶۰

انحراف در رفتار مردم   ۴۶۳

الف. تقسيم شدن جامعه به دو طبقه فقير و ثروتمند   ۴۶۳

ب. عدم رعايت تقوا در دادوستدها و معاملات   ۴۶۴

اصلاحات علوى   ۴۶۵

الف. موعظه و برحذر داشتن مردم از خلاف   ۴۶۵

ب. ارائه الگوى عملى به مردم   ۴۶۷

ج. نظارت بر بازار و مجازات متخلفان   ۴۷۰

انحراف در رفتار خلفا و كارگزاران   ۴۷۱

الف. حكومت دنياپرستان و توزيع ناعادلانه مناصب   ۴۷۲

ب. توزيع ناعادلانه بيت‌المال   ۴۷۳

ج. نگهدارى بيت‌المال تا پايان سال   ۴۷۷

اصلاحات علوى   ۴۷۹

الف. عزل كارگزاران ناصالح و انتخاب عمال صالح   ۴۷۹

ب. مراقبت از كارگزاران و تنبيه خطاكار   ۴۸۱

ج. استرداد بيت المال   ۴۸۲

د. تقسيم بيت‌المال به طور مساوى   ۴۸۳

ه . تعجيل در تقسيم بيت‌المال   ۴۸۶

موانع اصلاحات علوى   ۴۸۶

نتيجه‌گيرى   ۴۸۸

كتابنامه   ۴۹۱

 

 1. بازار / محمدنقى نظرپور

(۴۹۵ – ۵۵۰ / ۷)

 

تعريف بازار   ۴۹۷

اهميت و نقش بازار   ۴۹۷

روايات مدح و قدح بازار، و طريق جمع   ۵۰۰

بازار در عصر امام على(ع)   ۵۰۶

اقدامات عملى امام على(ع)   ۵۱۲

اصل نظارت و بازرسى در بازار   ۵۱۶

زمينه‌سازى اجراى قوانين   ۵۱۹

ممانعت از احتكار   ۵۱۹

قيمت‌گذارى و نظارت بر قيمت‌ها   ۵۲۰

كنترل توزين كالاها   ۵۲۲

منع اهل ذمه از حرفه صرافى   ۵۲۳

برخورد با ناقضان حريم و قوانين بازار   ۵۲۴

ممنوعيت ذبح حيوانات مريض و ناقص   ۵۲۴

برخورد با پديده‌هاى حرام و نامطلوب در بازار   ۵۲۵

بازار مطلوب   ۵۲۸

مواعظ و محدوديت‌هاى اخلاقى   ۵۳۶

 1. سرگرم شدن به بازار و امور دنيايى آن   ۵۳۷
 2. آسان گرفتن معامله و قناعت به سود كم‌تر   ۵۳۷
 3. قسم نخوردن در معاملات   ۵۴۰
 4. خريد از كسى كه انسان را نمی شناسد   ۵۴۱

۵ . چانه زدنِ خريدار   ۵۴۱

تجارت خارجى   ۵۴۲

نتيجه‌گيرى   ۵۴۵

كتابنامه   ۵۴۷