فهرست تفصیلی

جلد نهم

 

 1. قاعدين / حجت‌اللَّه جودكى

(۹ – ۴۰ / ۹)

 

قاعدين در لغت   ۱۱

قاعدين در تاريخ   ۱۲

قاعدين در زمان پيامبر اسلام(ص)   ۱۳

قاعدين در جنگ جمل   ۱۵

قاعدين در خدمت ناكثين   ۲۱

قاعدين در جنگ صفين   ۲۶

قاعدين پس از جنگ صفين   ۳۱

قاعدين پس از شهادت امام على(ع)   ۳۲

نتيجه   ۳۷

كتابنامه   ۳۹

 

 1. ناكثين / على ملكى ميانجى

(۴۱ – ۱۳۲ / ۹)

 

فتنه ناكثين در روايات نبوى   ۴۳

منشأ تاريخى جنگ جمل   ۴۷

عوامل مهم پديد آمدن غائله جمل   ۴۹

 1. ذمايم اخلاقى پيمان‌شكنان   ۵۲
 2. عدالت اقتصادى اميرمؤمنان(ع)   ۵۲
 3. برنامه‌هاى سياسى اميرمؤمنان(ع)   ۵۶

تلاش معاويه براى پيدايى جنگ   ۵۹

مطامع عايشه و دشمنى وى با اميرمؤمنان(ع)   ۶۳

مكه، مركز تجمع ناكثين   ۶۴

حركت لشكر اميرمؤمنان(ع) از مدينه   ۶۷

جغرافياى نظامى جنگ جمل   ۶۸

بروز انشعاب در اردوى ناكثين   ۷۰

بانگ سگان حوأب   ۷۱

ناكثين در حوالى بصره   ۷۲

تحركات نظامى و سياسى ناكثين در اشغال بصره   ۷۴

نخستين جنگ ناكثين براى اشغال بصره   ۷۵

دومين جنگ ناكثين با والى بصره   ۷۸

پيمان‌گسلان آزمند   ۷۹

جنگ جملِ اصغر يا جمل اولى   ۸۰

حكومت پليسى و خشن ناكثين در بصره   ۸۱

حركت لشكريان اميرمؤمنان(ع) به سوى ذی قار   ۸۲

پيك‌هاى امام در كوفه   ۸۳

مجاهدان كوفى در ذی قار   ۸۶

سپاه امام در زاويه بصره   ۸۷

آشنايى با سران پيمان‌شكنان   ۸۷

عايشه   ۸۸

طلحة بن عبداللَّه   ۸۹

زبير بن عوام   ۹۰

عبداللَّه بن زبير   ۹۲

مروان بن حكم   ۹۴

عبداللَّه بن عامر   ۹۶

يَعلى بن مُنْيَه   ۹۷

محمد بن طلحه   ۹۸

روحيه جنگى پيمان‌گسلان   ۹۸

روحيه سپاه اميرمؤمنان(ع)   ۱۰۰

جنگ جمل   ۱۰۱

آرايش جنگى ناكثين   ۱۰۲

خطابه‌هاى اميرمؤمنان(ع) پيش از آغاز جنگ   ۱۰۴

رزمجويان سپاه اميرمؤمنان(ع)   ۱۰۸

جنگ پيرامون شتر   ۱۰۹

پى كردن شتر   ۱۱۰

پايان پيروزمندانه جبهه حق   ۱۱۰

شهدا و كشته‌شدگان جنگ   ۱۱۱

مشاهير شهدا و كشته‌شدگان   ۱۱۲

عفو عمومى   ۱۱۳

ورود اميرمؤمنان(ع) به بصره   ۱۱۴

خروج امام از بصره به سوى كوفه   ۱۱۵

آثار شوم جنگ جمل   ۱۱۶

تحريفات مغرضانه در گزارش‌هاى حادثه جمل   ۱۱۷

نقش تخريبى خاندان زبير در سيره و تاريخ اسلام   ۱۱۹

جنگ جمل، منشأ آراى كلامى گوناگون در جهان اسلام   ۱۱۹

ابعاد حقوقى و فقهى غائله جمل   ۱۲۰

كتابنامه   ۱۲۲

 

 1. قاسطين / يعقوب جعفرى

(۱۳۳ – ۲۲۸ / ۹)

 

درآمد   ۱۳۵

قاسطين و دشواری هاى حكومت علوى   ۱۳۶

قاسطين چه كسانى بودند؟   ۱۴۲

سران قاسطين   ۱۴۳

 1. معاوية بن ابی سفيان   ۱۴۳
 2. عمرو بن عاص   ۱۴۵
 3. عبيداللَّه بن عمر   ۱۴۶
 4. عبدالرحمان بن خالد بن وليد   ۱۴۶

۵ . عبداللَّه بن عمرو بن عاص   ۱۴۷

 1. مروان بن حكم   ۱۴۷
 2. معاوية بن حديج   ۱۴۸

۸ . ضحاك بن قيس   ۱۴۸

 1. بُسر بن ارطاة   ۱۴۹
 2. ابوالاعور سلمى   ۱۴۹
 3. حبيب بن مسلمه   ۱۴۹
 4. شرحبيل بن سمط كندى   ۱۵۰

انگيزه‌ها و پيامدهاى عزل معاويه   ۱۵۰

مكاتبات   ۱۶۰

 

ماجراى جرير بجلى   ۱۷۰

پيوستن عمروعاص به معاويه   ۱۷۹

اقدامات معاويه در آستانه جنگ صفين   ۱۸۳

حركت سپاه امام به سوى شام   ۱۹۱

آغاز نبرد   ۲۰۰

پيامدهاى جنگ صفين   ۲۲۱

كتابنامه   ۲۲۴

 

 1. مارقين / سيد جعفر مرتضى عاملى

(۲۲۹ – ۲۹۴ / ۹)

 

مقدمه   ۲۳۱

ظهور خوارج؛ از ظهور تا رويارويى   ۲۳۲

تركيب مخالفان جنگ   ۲۳۳

حكميت از ديدگاه امام على(ع)   ۲۳۳

خيانت داوران و پيدايش محكمه   ۲۳۴

تبرئه خوارج و محكوميت امام على(ع)   ۲۳۶

مذاكره امام على(ع) با خوارج   ۲۳۷

توجيهات خوارج   ۲۳۸

پيشينه خوارج   ۲۳۹

انديشه خارجی گرى در جنگ جمل   ۲۴۰

پيش از رويارويى   ۲۴۲

سياست امام على(ع)   ۲۴۲

تحركات خوارج   ۲۴۳

خوارج و امنيت سفير يهودى   ۲۴۶

مواضع ضد و نقيض خوارج   ۲۴۶

مردم كوفه و مارقين   ۲۴۹

رويارويى   ۲۵۳

احتجاجات على(ع) و بازگشت خوارج   ۲۵۵

واپسين سخن على(ع) با خوارج   ۲۵۷

جنگ، راه‌حل نهايى   ۲۵۹

آمادگى براى نبرد   ۲۵۹

پرچم امان   ۲۵۹

پراكندگى و بازگشت   ۲۶۰

پيش از جنگ   ۲۶۰

خوارج، آغازگران جنگ   ۲۶۰

 

غنايم   ۲۶۱

كشته‌ها و نجات‌يافتگان خوارج   ۲۶۲

شهيدان   ۲۶۳

سرانجامِ نجات‌يافتگان نهروان   ۲۶۴

شمار نجات‌يافتگان نهروان   ۲۶۴

دفن كشته‌هاى خوارج   ۲۶۵

اسيران و غنايم نهروان   ۲۶۵

تاريخ جنگ نهروان   ۲۶۷

ذوالثديه و عبداللَّه راسبى   ۲۶۷

خوارج پس از نهروان   ۲۶۹

خوارج پس از على(ع)   ۲۶۹

شعارهاى خوارج   ۲۷۰

نشانه‌ها و حالت‌ها   ۲۷۰

واقعيت و شعار   ۲۷۱

اميرالمؤمنين(ع) و شعارهاى خوارج   ۲۷۱

امام على(ع) و ريشه‌كنى فتنه خوارج   ۲۷۲

اهداف و آمال خوارج   ۲۷۲

ريشه‌كنى فتنه   ۲۷۳

قدرت دينى مارقين   ۲۷۳

منزلت على(ع)   ۲۷۵

همراهى صحابه با على(ع)   ۲۷۶

دشمنان على در تنگنا   ۲۷۷

ترديد خوارج   ۲۷۷

توصيه امام على(ع) درباره خوارج   ۲۷۹

اهداف امام على(ع) از جنگ با خوارج   ۲۸۰

جنگ با خوارج، دفاع از نظام اموى   ۲۸۰

خشونت خوارج در ضديت با على(ع)   ۲۸۴

مبانى خوارج در موضعگيرى   ۲۸۴

فريب‌خوردگان شعارهاى خوارج   ۲۸۵

مقايسه بنی اميه و خوارج   ۲۸۵

عدالتخواهى و حق‌طلبى خوارج   ۲۸۸

تضعيف شيعه در صورت جنگ با خوارج   ۲۸۸

جنگ شيعه با خوارج پس از على(ع)   ۲۸۸

كتابنامه   ۲۹۰

 

 1. سب / محمدعلى جاودان

(۲۹۵ – ۳۶۴ / ۹)

 

ساختار جامعه عربى   ۲۹۷

تأثير شيخ قبيله در سرنوشت آن   ۲۹۸

تعصب در قبايل عربى   ۲۹۹

نقش مهم قبيله قريش در تاريخ عرب و اسلام   ۳۰۱

طرح‌هاى پيشين قريش براى به دست گرفتن قدرت   ۳۱۲

عصر اموى؛ دشمنى با اسلام، كينه با بنی هاشم   ۳۱۸

دلايل و شواهد تاريخى   ۳۱۹

الف. دشمنى با اسلام   ۳۲۰

ب. كوشش براى نابودى بنی هاشم   ۳۲۱

روش‌هاى معاويه براى نابودى اسلام و اهل‌بيت(ع)   ۳۲۵

 1. بهره‌گيرى از عوامل فرهنگى   ۳۲۵
 2. تحميل و تعليم بغض و كينه و لعن و سب   ۳۲۸

تلاش‌هاى معاويه در خارج از شام   ۳۳۲

 1. حجاز   ۳۳۲
 2. عراق و شهر كوفه   ۳۳۷

عصر حجاج   ۳۵۴

عصر عمر بن عبدالعزيز   ۳۵۸

كتابنامه   ۳۶۰

 

 1. كوفه / محمدحسين رجبى

(۳۶۵ – ۴۳۸ / ۹)

 

بناى شهر كوفه   ۳۶۷

كوفه، سرزمين فضيلت‌ها   ۳۷۳

مسجد كوفه   ۳۷۵

محراب   ۳۷۷

منبر   ۳۷۷

دكة القضاء   ۳۷۷

رُحبه اميرمؤمنان(ع)   ۳۷۸

فضيلت مسجد كوفه   ۳۷۸

تركيب جمعيتى كوفه   ۳۸۲

كوفه پيش از خلافت اميرمؤمنان(ع)   ۳۸۷

كوفه در دوران خلافت اميرمؤمنان(ع)   ۳۹۱

تعيين حاكم كوفه   ۳۹۳

كوفيان در جنگ جمل   ۳۹۴

كوفه، مركز خلافت   ۳۹۸

ورود اميرمؤمنان(ع) به كوفه   ۴۰۱

كوفيان و سركشى شاميان   ۴۰۴

خوارج، مولود كوفيان   ۴۰۸

اخراج قبيله‌هاى معاند از كوفه   ۴۱۳

سرپيچى كوفيان از رويارويى با شاميان   ۴۱۳

سستى كوفيان و جسورتر شدن معاويه   ۴۱۵

غارت‌ها در دوران خلافت على(ع)   ۴۱۸

غارت ضحاك‌بن‌قيس فهرى   ۴۱۸

غارت نعمان بن بشير   ۴۱۹

 

غارت سفيان بن عوف غامدى   ۴۲۱

غارت يزيد بن شجره رهاوى   ۴۲۵

غارت بُسر بن ابی ارطاة   ۴۲۷

واپسين كار اميرمؤمنان(ع) براى نبرد با شام   ۴۲۸

پيوستن برخى كوفيان به معاويه   ۴۳۱

شهادت اميرمؤمنان(ع) در كوفه   ۴۳۲

كوفه؛ مركز عاشقان و دشمنان اهل‌بيت(ع)   ۴۳۴

كتابنامه   ۴۳۷

 

 1. نجف / على رفيعى

(۴۳۹ – ۵۳۲ / ۹)

 

جغرافياى تاريخى نجف   ۴۴۱

 1. موقعيت   ۴۴۱
 2. وجه تسميه   ۴۴۱

پيشينه تاريخ نجف   ۴۴۷

الف. موقعيت نجف پيش از اسلام   ۴۴۷

ب. موقعيت نجف در فتوحات اسلامى   ۴۵۰

ج. موقعيت نجف پس از دفن امام على(ع)   ۴۵۲

يك. نجف در حكومت علوى   ۴۵۲

دو. نجف در دوره اول عباسيان   ۴۵۳

سه. نجف در دوره دوم عباسيان   ۴۵۵

چهار. نجف در روزگار آل بويه   ۴۵۶

پنج. نجف در روزگار ايلخانان مغول   ۴۵۸

شش. نجف در زمان جلايريان   ۴۵۸

هفت. نجف در دوره قراقويونلوها   ۴۵۸

هشت. نجف در دوره صفويان   ۴۵۹

نه. نجف در زمان دولت عثمانى   ۴۶۰

ده. نجف در زمان افشاريان   ۴۶۰

يازده. نجف در دوره دوم دولت عثمانى   ۴۶۱

دوازده. نجف در روزگار استعمار انگليس   ۴۶۱

سيزده. نجف پس از استقلال عراق   ۴۶۲

مراحل گسترش نجف   ۴۶۳

محله‌هاى قديمى و كنونى شهر نجف   ۴۶۸

اماكن مقدس و مراكز دينى و علمى نجف   ۴۶۸

الف. اماكن مقدس   ۴۶۹

ب. مساجد نجف   ۴۶۹

ج. مدارس علوم دينى   ۴۷۱

د. كتابخانه‌هاى نجف   ۴۷۴

مشهد امام على(ع)   ۴۷۵

 1. پژوهشى در محل دفن امام على(ع)   ۴۷۶
 2. آشكار شدن قبر امام على(ع)   ۴۸۹
 3. تاريخچه بناى مرقد مطهر علوى   ۴۹۰

نخستين تعمير و بناى مرقد مطهر   ۴۹۱

دومين تعمير و بناى مرقد مطهر   ۴۹۴

سومين تعمير و بناى مرقد مطهر   ۴۹۶

چهارمين تعمير و بناى مرقد مطهر   ۵۰۰

پنجمين تعمير و بناى مرقد مطهر   ۵۰۰

ششمين تعمير و بناى مرقد مطهر   ۵۰۲

هفتمين تعمير و بناى مرقد مطهر   ۵۰۲

هشتمين تعمير و بناى مرقد مطهر   ۵۰۶

نهمين تعمير و بناى مرقد مطهر   ۵۰۷

 1. بارگاه فعلى امام على(ع)   ۵۱۱

الف. حصار مشهد   ۵۱۱

ب. درگاه‌هاى صحن شريف   ۵۱۳

ج. صحن شريف   ۵۱۵

د. حرم مطهر و روضه مقدس   ۵۱۶

ه . ضريح مبارك علوى   ۵۲۲

و. صندوق مرقد مطهر   ۵۲۳

ز. موزه مشهد علوى   ۵۲۴

كتابنامه   ۵۲۶