تماس با ما

تماس با ما……… Contact Us
آدرس: قم – بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) – کوچه شهید میثمی (کوی 10)

صندوق پستی:    179 – 37185

تلفن تماس:        7603571-0251

نمابر:                 7602997-0251

پست الکترونیکی:  Tr_Quran.ency@iict.ac.ir


 

 

Adress:          Shaid Meysami st. (no. 10), 15 Khordad  Blud. (Shah Sayyid ali), Qom, Iran

P.O.Box:         37485-179

Postal Code:   3719184435

Tell:              (+98 2517603571)0

Fax:             (+98 2517602997)0

Email:         Tr_Quran.ency@iict.ac.ir