تصویب مقاله وصیت در شورای علمی گروه حقوق خصوصی

مقاله وصیت از سری مقالات گروه حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل دانشنامه قرآن شناسی در شورای علمی این گروه و با حضور اساتید حجج اسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی، دکتر سید علی علوی قزوینی، دکتر سعید شریعتی، دکتر خالد غفوری و دکتر احمد مهدی زاده بررسی و به تصویب رسید.