تصویب مقاله حضرت موسی

مقاله موسی از سری مقالات گروه ادیان دانشنامه قرآن شناسی در جلسه شورای علمی گروه با حضور حضرات حجج اسلام ابوالقاسم مقیمی، قاسم جوادی، اکبر زراعتیان، علی شیخ، عادلی و قیومی بررسی و به تصویب رسید