تصویب مقاله اجرای علنی کیفر در شورای معین دانشنامه

مقاله اجرای علنی کیفر از سری مقالات گروه حقوق جزا، در جلسه شورای معین پژوهشکده دانشنامه نگاری و با حضور حضرات حجج اسلام و المسلمین آقایان احمد قدسی، ابوالقاسم مقیمی، اکبر زراعتیان، محمد حسنی و احمد مهدی زاده بررسی شد.